12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19  Cevapları


12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı İlke Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 

12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 12 Cevabı

Pablo Picasso’nun (Pablo Pikaso) aşağıdaki tablosunu Genel Ağ’dan bulup etkileşimli tahtaya yansıtınız. Bu tablo hakkında Genel Ağ ortamında araştırma yapınız. Okulunuzun felsefe dersi zümresinden de yardım alarak bir sanat eserinin düşünce ve sanat akımı ile ilişkisi açısından tabloyu değerlendiriniz.
Cevap:
Felsefe ve sanatın amaç ve yönelişleri bakımından benzerlikleri vardır. Her ikisi de doğayı ve insanı konu edinir. İnsanı anlamaya, yorumlamaya çalışır. Hem felsefe hem de sanat yöneldikleri varlığı yansıtır ve onu yorumlamaya çalışır. Her sanat akımı düşünsel bir altyapıya sahiptir. Bu altyapı da felsefik terimler ve düşünce sistemi ile temellenir. Bu tabloda da savaşın kötü olduğu yıkıcılığı üzerine çekilen acıları felsefik düşünce temeline dayandırarak anlatmıştır ressam…


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 13 Cevabı

1. Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin ve kelime grubunun anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK’nin sözlüklerinden kontrol ediniz. Kelimeleri ve kelime grubunu birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
• “Ne zaman felsefenin ayağı sürçse edebiyat bir bilge görünümü almaya başlar.”
• “Felsefenin zaman zaman yapmacıklı tavırlara bürünmesi, edebiyatın da zaman zaman uydurma bir bilgelikle donanması bundandır.”
Cevap:
Sözcük grubu: ayağı sürçmek
Tahminim: Ayağı takılmak
Anlamı: Yürürken yanlış adım atıp dengesini yitirmek
Cümlem: Geçen gün ayağım sürçtü.

Sözcük grubu: yapmacıklı
Tahminim: Yalandan davranma
Anlamı: Sözde, yazıda içtenlikten uzak, doğala benzemeyen duygulanma gösterileri.
Cümlem: Yapmacıklı davranmandan hoşlanmıyorum.

2. Okuduğunuz metnin konusunu, amacını ve hedef kitlesini tespit ediniz. Konu, amaç ve hedef kitle arasında bir ilişki var mı? Açıklayınız.
Cevap:
Konu: Felsefe ile edebiyat ilişkisi, edebiyatın temelinde yatan felsefe
Amaç: Amaç öğrencilere ve okurlara felsefi düşüncenin edebiyatı nasıl etkilediğini anlatmaktır.
Hedef Kitle: 12. sınıf öğrencileri ile edebiyat severler.

3. Metinde geçen “İyi felsefe aynı zamanda iyi edebiyattır, iyi edebiyat da her zaman iyi felsefedir.” iletisine katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Kesinlikle katılırım. Çünkü iyi bir edebi eser sağlam bir felsefi altyapıya sahiptir. Çünkü sağlam düşünsel zemin olmadan iyi bir edebiyat ürünü ortaya konulamaz. İyi edebiyat ürününü incelediğinizde görürsünüz ki sağlam bir felsefi görüş etrafında kurgulanmıştır.

4. Edebî eserin felsefi bir anlayışı yansıtabileceğine değinen bölümleri metnin üzerinde gösteriniz. Bu bölümleri, bireyin yaşamına katkısı açısından değerlendiriniz.
Cevap: Mesela en esprili edebiyat ürününde bile bir felsefe gizliymiş. Örnek olarak Gargantua eseri ya da İlahi Komedya’yı incelediğimizde basit bir güldürü gibi durmasına rağmen aslında altında büyük bir felsefi düşünce yatmaktadır görüşü vardır. Bir başka örnek de Montaigne’in Denemeler’idir. Denemelerin felsefik metinler olarak bile kabul edilebileceğini savunanların olduğundan bahsedilmektedir.

5. Okuduğunuz metinde felsefenin edebiyattan yararlanmasına değinen bölümleri tespit ediniz. Bu bölümleri, edebiyatın felsefeye katkıları açısından değerlendiriniz.
Cevap: Mesela Platon ve Aristoteles’in felsefe ile uğraşmadan önce edebiyatla uğraştıklarını hatta Platon’un şair bile sayılabileceği vurgulanmıştır. Mesela Lucretius Carus’un eserlerine baktığımıza edebiyatçı mı filozof mu olduğunun tam olarak kesin ayırdına varılamayacağı savunulmaktadır. Sonuç olarak bir çok filozofun edebiyattan beslendiğini görürüz.

6. Bu metinde yazarın üslubunu; deyim kullanımı, akıcılık, nesnellik-öznellik, içtenlik açısından değerlendirirseniz neler söyleyebilirsiniz?
Cevap: Deyimler bence yerinde kullanılmıştır. Metin bazı yerlerde akıcılığını kaybetmektedir. Çünkü uzun bir metindir ve bir noktadan sonra tekdüze ve okuru sıkabilecek derecede ayrıntılı bilgiler vardır.

12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 15 Cevabı

“Psikoloji, psikiyatri, iç yaşam, dinginlik, ruh sağlığı” kavramlarını sınıf tahtasına yazınız. Sınıfınızda gruplar oluşturunuz. Tahtaya yazdığınız kavramlar üzerinde beyin fırtınası tekniğini kullanarak düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap:
Psikoloji: Ruh bilimi, ruhiyat. 2. Bir grubu, bir bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütünü
psikiyatri: Ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.
dinginlik: Dingin olma durumu, durgunluk, sükûnet
ruh sağlığı: Beden sağlığına koşut ve onunla yakından ilişkili olarak ruh ve zihin etkinliklerinin sağlıklı oluşu


12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 18 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin ve kelime grubunun anlamını cümlelerin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kontrol ediniz. Kelimeleri ve kelime grubunu birer cümlede kullanarak defterinize yazınız.
• “Ondan sonra da psikolojinin önde gelen hemen bütün isimleri bu ilişkiyi perçinleyen araştırma ve incelemeler yapmışlardır.”
• “Gerçekten de günlük hayatımızdan tutun da herhangi edebi bir metnin dokusuna kadar, sürekli muhatap olduğumuz ve üzerimizde büyük etkisi olan sözün psikolojideki yeri de en az öncekiler kadar önemli ve vadsınamayacak değerdedir.”
Cevap:
Sözcük grubu: perçinleyen
Tahminim: sağlamlaştırmak
Anlamı: Perçinlemek işi.
Cümlem: Dostluğumuzu perçinledik.

Sözcük grubu: doku
Tahminim: İnsanın dış deri yüzeyi.
Anlamı: Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinir dokusu gibi.
Cümlem: İnsan dokusu çok farklıdır.

Sözcük grubu: muhatap olmak
Tahminim: görüşülecek kişi kabul etmek
Anlamı: kendisine söz söylenmek, hitap edilmek:
Cümlem: Onu muhatap kabul etmiyorum.

Sözcük grubu: yadsımak
Tahminim: kabul etmemek
Anlamı: Yaptığı bir işi, söylediği sözü veya tanık olduğu bir şeyi yapmadığını, bilmediğini söylemek, yaptığını saklamak, inkâr etmek
Cümlem: Onun böyle davranması yadsınamaz bir durumdur.

2. Okuduğunuz metinden edindiğiniz yeni düşünceleri belirtiniz. Bu yeni düşünceler yaşamınızı etkileyebilecek düzeyde mi? Açıklayınız.
Cevap: Edebiyat ve psikolojinin ne kadar iç içe geçen alanlar olduğunun farkında vardım. Bir eseri incelerken ya da kahramanlarını okurken onların iç dünyalarına girebilmenin okura sağladığı faydaları fark ettim.

3. Bu metinde geçen “Edebiyatın, özellikle sözlü edebiyatın malzemesi olan sözün, psikolojide kullanıldığı bir diğer alan ise, teşhis ve tedavidir.” cümlesindeki iletiyi açıklayınız ve örnekleyiniz.
Cevap: Nasıl ki edebiyatın malzemesi dildir, dil edebiyat için vazgeçilmezdir psikoloji için de en önemli şey ortak olarak dildir. Çünkü psikolojide de kişinin kendini tanımlaması ve sorunlarını anlatarak çözmesi gerekmektedir. Bu konuda da dilden faydalandığını görürüz.

4. Psikolojinin edebiyata vereceği desteklerle ilgili yazarın tespitlerini metinde gösteriniz. Bu tespitlere katılır mısınız? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Cevap: Psikolojinin edebiyata vereceği en büyük desteklerden biri yine onun ruhuna uygun olan insanın iç evreniyle ilgili tespitleri olacaktır.Şahıs kadrosu tasniflerinde psikolojiden sıklıkla yararlanılır.

5. Okuduğunuz metinde yazar ile anlatıcı aynı kişidir. Sizce bunun nedeni nedir?
Cevap: Çünkü bu metin bir inceleme yazısıdır. İnceleme yazılarında anlatıcı ve yazar genelde aynı kişidir.

6. Edebiyat ve Psikoloji adlı metinde yararlanılan anlatım biçimleri hakkında bilgi veriniz.
Cevap: Açıklayıcı anlatım biçimlerinden faydalanılmıştır.

7. Yazarın düşüncelerini geliştirmek için başvurduğu yöntemler hangileridir? Metinden gösteriniz.
Cevap: Yer yer örneklendirme ve karşılaştırmadan da sıklıkla yararlanmıştır yazar. Örnek olarak: ” Hiç kuşkusuz ikisi arasındaki ilişkiyi irdeleyen edebiyatçılardan biri Tolstoy’dur”” cümlesini örnek verebiliriz.

12. Sınıf Türk Dil ve Edebiyatı İlke Yayınları Sayfa 19 Cevabı

8. Edebiyat ile psikoloji arasındaki farklılıkları ve ortaklıkları aşağıdaki tabloya yazınız.
Cevap:
Edebiyat ile Psikoloji Arasındaki
Farklılıklar : Psikoloji bir bilim dalı edebiyat ise sanat dalıdır. Psikoloji somut veriler üzerinden çıkarım yapar. Edebiyat ise kurgu yoluyla okuruyla buluşur.
Ortaklıklar : Edebiyat ve Psikolojinin Ortak Özellikleri
1. Edebiyat ve psikoloji biliminin asıl malzemesi olarak insandır.
2. Edebiyat ve psikoloji insanı bir bütünlük içinde kavrayarak onun doğasına yaklaşma gayretindedirler.
3. Genel olarak her ikisinin de insan ruhunu kavramaya, onun düşünce, davranış ve duygularına yön veren bilinçaltı süreçlerine daha yakından bakmaya ve onu çevresinden koparmadan bir “bütün” olarak görmeye çabalayan çalışma sahaları olduğu görülür.
4. İkisinin de ürün ve verileri birbirleri için önemli malzemelerdir.

9. Standart dil; yazım kılavuzlarında, sözlüklerde, dil bilgisi kitaplarında kuralları belirlenmiş kültür dilidir. Ülkemizde standart dil olarak İstanbul ağzı temel alınmış; edebiyatta, resmî işlemlerde, basın ve yayın dünyasında kullanılmıştır.
Kimi zaman bazı yazarlar dönemin zihniyetinden ya da kendi tercihlerinden dolayı dili standart dışı kullanırlar.
Okuduğunuz metinden dilin standart dışı kullanımlarına örnekler bulup aşağıya yazınız.
Cevapİmla açısından standart dışı kullanım : Mesela Alfred Adler Dotoyevski’nin Budala eserini bu bağlamda değerlendirmiş ve ondan fazlasıyla istifade etmiştir.


12. Sınıf İlke Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı 12-13-14-15-16-17-18-19 Sayfa Cevapları


Ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR