8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları 1. Ünite Sonu Değerlendirme
8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Sayfa 32-33 Cevapları 1. Ünite Sonu Değerlendirme

A Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan düşünce akımları hangileridir? Mustafa Kemal sizce bunlardan en çok hangisinden etkilenmiştir?
Osmanlı Devleti‘nin dağılmasını önlemek ve siyasal varlığını sürdürmesini sağlamak amacıyla aydınlar arasında bazı düşünce akımları ortaya çıkmıştır.
Osmanlıcılık:
 • Osmanlı Devleti bünyesinde bulunan ve değişik din ve dile mensup milletleri Osmanlı bilinciyle ortak bir noktada birleştirmeyi hedeflemiştir.
 • Genç Osmanlılar (Jön Türkler) tarafından ortaya atılmıştır.
 • Milliyetçilik akımından kaynaklanabilecek azınlık ayaklanmalarının ve Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemeyi hedeflemişlerdir.
 • Osmanlıcılık fikri; Tanzimat, Islahat ve 1.Meşrutiyet dönemlerinde etkili olmuştur.
 • Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal bu akımın en önemli temsilcileridir.
İslamcılık:
 • Osmanlıcılık fikrine karşı Meşrutiyet‘ten sonra gelişen ve 2. Abdülhamit’in de destek vermesiyle devlet politikası haline gelen akımdır.
 • Ümmetçilik anlayışına dayanan akımda; padişahın halife sıfatından yararlanarak tüm İslam milletlerini birleştirme fikri ortaya atılmıştır.
 • Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa ve Ahmet Hamdi Aksekigibi aydınların savunduğu bu fikir akımı, 1.Dünya Savaşı sırasında: Arapların İngilizlerle birlikte Osmanlıya karşı olması yüzünden geçerliliğini kaybetmiştir.
Turancılık (Türkçülük):
 • ( Meşrutiyet döneminde ortaya çıkan bu fikir (Turancılık) bütün Türkleri bir bayrak altında toplamaya yöneliktir.
 • İttihat ve Terakki döneminde uygulanamayacağı ortaya çıkınca Ziya Gökalp tarafından edebi bir akım olarak Türkçülüğe, dönüştürülmüştür.
 • Türkçülük fikri Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında etkili olmuştur. Milliyetçilik adı ile Kurtuluş Savaşı‘nın kazanılmasında etkili olmuştur.
Batıcılık:
 • Osmanlı Devletinin Batı karşısında geri kalmış olduğu dile getirilerek devletin bekası için her tür alanda Batı medeniyetinin örnek alınmasını öne süren fikir akımıdır.
 • Başlangıçta askeri alanda yoğunlaşan Batılılaşma hareketleri zamanla diğer alanlara yayılmış ve Meşrutiyet döneminde fikir akımı olarak Osmanlı siyasi hayatına yön vermiştir.
 • Tevfik Fikret, Cella Nuri, Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif, Ahmet Muhtar gibi aydınlar bu görüşü savunmuşlardır.
 • Yeni kurulan Türk Devletinde görülen Medeni Kanun, Latin alfabesinin kabulü gibi gelişmeler bu fikir akımının savunduğu gelişmelerle uygunluk göstermektedir.
2. Sanayi İnkılabı sonrası Avrupa’da ortaya çıkan ve dünyada yayılmacılığı artıran gelişmeler hangileridir? Sanayi İnkılabı sonucu hangi ürünler önem kazanmıştır?
Sanayi İnkılabı ile birlikte Avrupa’da ham madde ve Pazar problemi yaşanmıştır.Bu problem batılı ülkeleri hem milli sınırları içinde,hem de sömürgelerinde koruyucu tedbirle almaya ve yeni pazarlar bulmaya zorlamıştır.

3. Atatürk’ün öğrenim gördüğü okullar, onun fikirlerini nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız.
Atatürk'ün farklı okul ve bölgelerde eğitim görmesi kendi yaşamını ve kişiliğini oldukça fazla bir şekilde etkilemiştir. Farklı kültürleri tanımış ve farklı kişilerle iletişim kurarak kendisini geliştirmeyi başarmıştır. Atatürk'ün eğitim gördüğü okullar;
 • Mahalle Mektebi 
 • Şemsi Efendi Okulu
 • Selanik Mülkiye Rüştiyesi
 • Selanik Askeri Rüştiyesi
 • Harp okulu 
 • Harp akademisi 
Atatürk'ün okumuş okuduğu çoğu okul farklı yerlerde yer almaktadır. Bu sebeple Atatürk farklı insanları görmüş,tanımış ve farklı eğitim türlerini benimsemiştir. İnsan yapısı gereği büyüdüğü, gördüğü ve yaşadığı olaylardan ve davranışlardan etkilenir. Bu sebeple de Atatürk'te okuduğu her okuldan, yaşadığı her bölgeden kendine önemli katkılar sağlamıştır.

4. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri olan Şam’da kurduğu cemiyetin adı nedir?
Atatürk Şamda "Vatan ve hürriyet cemiyeti " kurmuştur

5. Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra yeni bir devlet kurması onun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Belirtiniz.
Liderlik özelliğinden kaynaklanmaktadır

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan noktalı yerlere yukarıda verilen kelimelerden uygun olanı yazınız.
“Şemsi Efendi Mektebi, Mahalle Mektebi, Şam, Halep, Selanik Askerî Rüştiyesi, İttihat ve Terakki Cemiyeti, 31 Mart Olayı, Harp Akademisi, Harp Okulu, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti, Kafkas Cephesi, Derne ve Tobruk”
1. Atatürk, Selanik Askerî Rüştiyesi sınavlarına gizlice girerek kazanmış ve bu okulu başarıyla bitirmiştir.
2. Mustafa Kemal, Manastır Askerî İdadisini başarı ile tamamlayarak İstanbul’da Harp Okuluna girmiştir.
3. İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra meşrutiyet karşıtları tarafından ……
31 Mart Olayı…… çıkarılmıştır.
4. Atatürk ilk askerî başarısını …Derne…… ve…………Tobruk'ta… kazanmıştır
5. Atatürk’ün ilk görev yeri, merkezi Şam olan V. Orduya bağlı Süvari Alayı idi.


C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(Y) 1. 1876 yılında ilan edilen meşrutiyet yönetimi ile birlikte Teşkilat-ı Esasiye Kanunu adlı anayasa da yürürlüğe girdi.
(D) 2. Mustafa Kemal, Balkan Savaşları’ndan sonra Sofya’da ateşemiliter olarak görev yapmıştır.
(D) 3. Meşrutiyet karşıtlarının İstanbul’da çıkarttıkları isyanı bastırmak için Selanik’ten gelen orduya Hareket Ordusu adı verilmiştir.
(D) 4. Mustafa Kemal, modern usullerde eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebine babasının vefatı ile ara vermiştir.

Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. 19. yüzyılda, Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki okullarda eğitim birliğinden söz etmek mümkün değildi. Daha çok dinî ağırlıklı eğitim kurumlan olan medreseler yaygındı. Bunun yanında Avrupa tarzı eğitim veren modern okullar, azınlıklara ait okullar ve yabancı devletler tarafından kurulan eğitim kurumlan bulunmakta idi.
Yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Osmanlı Devleti’ndeki eğitim sistemi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Gelişmiş bir eğitim sistemi mevcuttur.
B) Eğitimde birlik sağlanamamıştır.
C) Yeniliklere ve değişime açık bir eğitim bulunmaktadır.
D) Öğrenciler hem Avrupa tarzı eğitim hem de dini eğitim almaktadır.

2. Bir gün Matematik öğretmeni “Benim adım Mustafa, senin adın da Mustafa. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun.” diyecektir.
Mustafa’nın “Kemal” adını aldığı bu okul aşağıdaki okullardan hangisidir?
A) Selanik Askerî Rüştiyesi
B) Manastır Askerî idadisi
C) Harp Okulu
D) Harp Akademisi

3. Atatürk’ün Kurmay Yüzbaşı olarak atandığı ilk görev yeri aşağıdaki şehirlerden hangisidir?
A) İstanbul 
B) Selanik 
C) Şam 
D) Trablusgarp

4. Mustafa Kemal’in çocukluğu ve gençliği Osmanlı Devleti’nin büyük sıkıntılar çektiği bir döneme rastlar.
Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin yaşadığı sorunlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Sanayileşen devletlerin pazarı hâline gelmesi
B) Türk halkının saltanat yönetimine cephe alması
C) Fransız İhtilali’nin etkisiyle azınlıkların ayaklanması
D) Kapitülasyonların ekonomiyi olumsuz etkilemesi

5. Selanik şehri, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı niteliğindeydi. Avrupa ile demir yolu bağlantısı vardı. Selanik’in deniz ve demir yolu bağlantısına sahip olması, ticaret merkezi oluşu, çeşitli dinî ve etnik yapısı, şehirde birden çok kültürün bir arada yaşadığı özgür bir ortam oluşturmuştu. Bu özgür ortamda çeşitli fikir akımları kolayca yayılıyordu. Şehir, Avrupa tesirine açık olduğundan hem Batı kültürüne hem de Türk kültürüne ait uygulama ve yaşam biçimleri görülüyordu.
Yukarıda verilen bilgiler dikkate alındığında Mustafa Kemal’in yetiştiği Selanik şehri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı
B) Avrupa’da yaşanan olayların bölgeye çabuk ulaştığı
C) Canlı bir ticaret merkezi olması
D) Osmanlı Devleti’nin merkezine yakın olmasıDers ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız.  Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız    ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.


Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR