10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 42. 43. 44. Sayfa 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Cevapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa Cevapları.

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İlke Yayınları 42. 43. 44. Sayfa 1. Ünite Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Cevapları 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. ve daha fazla Sayfa  Cevapları


10. Sınıf Tarih İlke Yayınları 42. 43. 44. Sayfa Cevapları 

1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 42 Cevabı

A. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.


1. I. Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkıda bulundular.
II. Bulundukları bölgelerin bayındır hâle gelmesini sağladılar.
III. Haçlılarla etkin bir şekilde mücadele ettiler.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinin ortak özellikleri ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: C

2. Türkiye Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1176 yılında yapılan Miryokefalon Savaşı sonucunda; I. Bizans’ın Anadolu’yu Türklerden geri alabilme umutlarının sona ermesi,
II. Batı Anadolu’da Türkmen nüfusunun artması,
III. Anadolu’daki ticaret yollarının denetiminin büyük ölçüde Türkiye Selçuklu Devleti’ne geçmesi gelişmelerinden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun büyük ölçüde Türk yurdu hâline geldiğine kanıt olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Cevap: E

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı Seferleri’nin dinî sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Bazı Akdeniz limanları önem kazandı.
B) Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
C) Derebeylik sistemi güç kazandı.
D) Türklerin batıya ilerleyişi bir süre durdu.
E) Anadolu’da ticari ve tarımsal faaliyetler azaldı.
Cevap: B

4. XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl başlarına kadar süren Haçlı Seferleri’nin; I. Anadolu’da huzur ortamının bozulmasına,
II. üretim ve vergi gelirlerinin azalmasına,
III. Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına gelişmelerinden hangisi ya da hangilerine ortam hazırlamıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
CevapC


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı


5. 1243 Kösedağ Savaşı öncesi ve sonrasında, Moğol istilasından kaçan Türkmenlerin çoğu daha güvenli bir bölge olarak gördükleri Batı Anadolu’ya yerleşmişlerdir.
Buna göre; I. Batı Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulmasına zemin hazırlanmıştır.
II. Moğollar Anadolu’nun tamamını işgal edememişlerdir.
III. Moğollar yıkıcı ve yayılmacı bir politika izlemişlerdir, yargılarından hangisi veya hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
CevapE


6. Türkiye Selçuklularının Anadolu’nun muhtelif yerlerinde yaptırdıkları, I. Vakıflar
II. Kervansaraylar
III. Medreseler
gibi imar faaliyetlerinin ekonomik, eğitim, sosyal alanlarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Cevap: C

7. 1243 Kösedağ Savaşı sonrasında yaşanan,
– Moğol İlhanlIlarının, Selçuklu şehzadelerinden istediklerini hükümdar olarak belirlemeleri,
– Anadolu’da birçok Türk beyliğinin kurulması gelişmeleriyle ilgili olarak,
I. Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
II. Türkiye Selçuklu Devleti, İlhanlIların denetimine girmiştir.
III. Moğollar Anadolu’yu büyük ölçüde denetimleri altına almışlardır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve II 
E) I, II ve III
CevapE


10. Sınıf İlke Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 44 Cevabı


8. I. Baba İshak İsyanı
II. Kösedağ Savaşı
III. Haçlı Seferleri
Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Türkiye Selçuklu Devletini olumsuz yönde etkilemiştir? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) I ve II 
D) II ve III 
E) I, II ve III
Cevap: E


B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
1. (Y) Bizans Müslüman Türklerle ilk kez Miryokefalon Savaşı’nda karşı karşıya gelmiştir.
2. (D) Kudüs, Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlılardan geri alınmıştır.
3. (D ) Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında Kösedağ Savaşı etkili olmuştur.
4. () Gevher Nesibe Darüşşifası, döneminin ilk tıp fakültesi özelliğine sahiptir.
5. (Y) Mengücekliler, Malazgirt Savaşı sonrası Sivas ve çevresinde hâkimiyet kurmuş bir Türk beyliğidir.


C. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

1. Kudüs,...Birinci..…….Haçlı Seferi sonrasında Haçlıların eline geçmiş,……Dördüncü….………Haçlı Seferi sonrasında
ise Haçlılar İstanbul’u yağmalamalardır.
2. 1243 yılında yapılan…..Kösedağ…………….Savaşı sonrasında Anadolu’da Türk siyasi birliği bozulmuştur.
3. Mengücekliler………..Erzincan…………………civarında, Artuklular ise…….Mardin …..civarında kurulmuştur.
4. Çaka Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı…..I.Kılıçarslan…………………….tarafından öldürtülmüştür.
5. Yassı Çimen Savaşı…..1230……..tarihinde...Türkiye Selçuklu…..Devleti ile……..Harzemşahlar….. ……..arasında yapılmıştır.


D. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinin çevre devletlerle ilişkilerinde sorunlar yaşamalarında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap:  Dini inanış önemli şehirlere sınırları olması Cihad politikası ve Türklerin hakimiyet altına gireceğine ölmeyi tercih etmeleri çevre devletlerde sorun teşkil etmiş huzursuzluğa sebep olmuştur.


2. Miryokefalon Savaşı’nın Türk tarihindeki önemi nedir?
CevapMiryokefalon Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılmıştır. (1176)
Bu savaştan sonra Anadolu’da siyasi birlik kurulmuş, genişlemeye devam edilmiştir. Bu savaş sonrası Bizans İmparatorluğunun uyguladığı strateji savunma, Türklerinki ise saldırma olmuştur. Anadolu’ya Türkiye denilmesi bu savaş sonrası olmuştur. (Bizanslı ve Batılı tarihçiler tarafından) Anadolu’daki Bizans hâkimiyeti son bulmuş, Türklerin eline geçmiştir.  Miryokefalon Savaşı, vatan kurtaran bir savaştır.


3. Haçlı Seferleri’nin Türk İslam dünyası üzerinde sosyokültürel etkileri neler olmuştur?
Cevap:  Haçlı Seferleri, İslam coğrafyasında çok büyük yıkımların ve yok oluşların nedenleri arasında yer almaktadır. Tarih boyunca birçok Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Türk İslam dünyasında da bu seferlerin sosyal ve kültürel etkileri olmuştur. Hristiyan zulmünden kaçan kişilerin İslam beldelerine sığınması da söz konusu olmuştur.Bu seferler dolayısıyla, Hristiyan kültürüne ve hışmına olan karşı duruş ya da direniş her zaman taze olmuştur, sanır, hoşgörü ve adalet sosyal yapının ve dokunun vazgeçilmez unsurları arasında yer almıştır. Kültürel olarak ise çok uluslu devletlerin medeniyet kurması etkili olmuştur. Bu da İslam dünyasının güç kazanmasını sağlamıştır. 


4. Selâhaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
Cevap:  İslam dünyasında fetihlerin ve zaferlerin sıklıkla yaşanması bazı devlet adamlarının ve komutanların isimlerinin çok sık duyulmasına ve meşhur olmasına neden olmuştur. Bu nedenle birçok komutan adeta efsane olarak tarihe geçmiş, kazandığı zaferlerle yüzyıllarca konuşulmaya devam etmiştir.Selahaddin Eyyubi’nin İslam dünyasında büyük bir üne sahip olmasının en büyük nedeni Kudüs’ü fethetmesidir. Kudüs, Müslümanlar için kutsal topraktır. Kudüs, Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs, Peygamber (a.s.)’ın göğe yani Mirac’a yükseldiği yerdir. Kudüs’ü işgal altından kurtarmak, İslam dünyasından en büyük zaferler arasında sayıldığından bunu yapan komutanlar da tarih boyunca unutulmaz


5. Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yapılan Kösedağ Muharebesinin siyasi sonuçları neler olmuştur?
Cevap:  Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında 1243 yılında yaşanan Kösedağ Savaşı, tarihin akışını değiştiren savaşlardan biri olmuştur. Türkiye Selçuklu Devleti’nin güç kaybettiği ve Anadolu’nun belli kısımlarında otoritesini kaybettiği yıllarda Moğollar ajanlarıyla devlet içine sızmışlardır.Selçuklular ve Moğollar arasında yaşanan Kösedağ Savaşı’nın en büyük siyasi sonuçlarından biri Türkiye Selçuklu Devleti’nin yıkılması olmuştur. Tarihte bir Türk devletinin güç kaybederek yenilmesi bir kez daha yaşanmış ve fakat hemen ardından beylikler döneminin başlaması yeni bir devletin doğuşunun habercisi olmuştur. Selçuklu gücünü kaybetse de Türkler her zaman varlıklarını sürdürmüştür.2018-2019 eğitim-öğretim yılı ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR