2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız:

2017-2018  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………………………….. LİSESİ
TÜRK EDEBİYATI – DİL VE ANLATIM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
2. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Zümre No                 : 2
Tarih                          : 13.02.2018
Saat                           : 16.00
Dersin Adı                : Edebiyat Grubu Dersleri
Toplantı Yeri             : Öğretmenler Odası
Zümre Öğretmenleri           :


GÜNDEM MADDELERİ

1.    Açılış ve yoklama,
2.    1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
3.    1.dönem ders başarı durumunun tespiti,
4.    Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması,
5.    Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
6.    Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
7.    Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
a.    Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
b.Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
8.    Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
9.    Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
10. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
11. Dilek ve temenniler.


ALINAN KARARLAR

1. Açılış ve yoklama. Zümre başkanı ……………………………… tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı. Tüm zümre öğretmenlerinin hazır bulunduğu görüldü.

2. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi.
………………………….: “Yapılan rehberlik veli toplantılarına başarılı olan öğrencilerin velilerinin daha fazla ilgi gösterdiği; başarısız ve sorunlu öğrencilerin velilerinin rehberlik, ara karne toplantılarına katılmadığı gözlendi.” dedi. 

…………………………..: “Bu öğrencilerin velileri çağrıldığı halde bu velilerle irtibat kurulamıyor. Ödevini yapmayan ve ilerleme kaydetmeyen ders araç gereci getirme konusunda sorun çıkaran öğrenciler ile ilgili istenilen hedefe ulaşılamamıştır.” dedi.

Öğrenci başarısının düşük olduğu sınıfların kalabalık oluşu, temele dayanan bilgi eksikliği, veli görüşmelerinin istenildiği gibi uygulanamayışı, öğrencinin ilgisizliği gibi sorunlarla karşılaşılmıştır.

3. 1.dönem ders başarı durumunun tespiti. Bütün sınıfların I. Kanaat dönemindeki başarı durumları teker teker gözden geçirilerek I. Dönemdeki başarı durumlarının genel bir değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirme sonuçları şöyle oluşmuştur:

TÜRK EDEBİYATI-DİL VE ANLATIM DERSLERİ 1.DÖNEM SONU BAŞARI ORANLARI

Sınıf Adı
9-A
9-B
9-C
9-D
9-E
Türk Edebiyatı
%29
%18
%08
%23
%20
Dil ve Anlatım
%32
%18
%32
%27
%28

Sınıf Adı
10-A
10-B
10-C
10-D
Türk Edebiyatı
%85
%41
%42
%43
Dil ve Anlatım
%85
%71
%63
%83

Sınıf Adı
11-A
11-B
11-C
11-D
11-E
Türk Edebiyatı
%95
%80
%78
%71
%89
Dil ve Anlatım
%95
%68
%30
%33
%42

Sınıf Adı
12-A
12-B
12-C
12-D
12-E
Türk Edebiyatı
%100
%100
%100
%100
%64
Dil ve Anlatım
%100
%100
%100
%95
%28

9. Sınıflarda öğrencilerin bilinçsiz okul seçimi, Lise sınıf geçme yönetmeliğine ayak uyduramamaları, verimli ders çalışma yöntemlerini uygulamada zorluk çekmeleri başarısızlıklarında rol oynamıştır.

10., 11. ve 12. sınıflarda genel başarının istenilen seviyede olduğu görüldü.

4. Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması.
……………………….: “Ailelerin bilinçsiz olmaları, ergenlik sorunlarını bilemeyişleri, sorunlu ailelerin de bulunması, okulumuza öğrencinin sorunu olarak taşınıyor. Bu öğrencilerin sevgi anlayış ve sayılmaya ihtiyaçları vardır. Başarının artırılması için öğrenciyi anlama yaklaşımı içerisinde olunmalı, öncelikle öğrenciyi topluma, hayata hazırlama rehberliği yapılmalı, öğrenci öğrenebileceği konusunda yüreklendirilmeli, seviyeyi aşmamak koşuluyla iletişimin canlı tutulması, öğrenciyi kontrol etme açısından daha iyi olacaktır. Öğrenci merkezli eğitim anlayışı öncelikle tümevarım tekniği ünitelerin işlenişinde karşımıza çıkıyor. Öğrencide “Ders, ders içerisinde öğrenilir.” felsefesi geliştirilmeli ve öğrencin derse katılımı sağlanmalıdır.” dedi.

…………………..: “Bunları zaten her zaman göz önünde bulunduruyoruz ve uyguluyoruz.” dedi.

………………………..: “I. Dönemde aldığımız kararları derslerin uygunluğuna göre uygulamaya devam ediyoruz. Ayrıca ödev takibinin yapılması öğrenci çalışma disiplinini sağlama açısından çok etkili oluyor” dedi.

………………………: “I. dönem, işlenilen konularla ilgili öğrencilerin çok fazla fikir yürütemediği ve anlatım güçlüğü çektiği görüldü. Bu nedenle kitap okumaya özel bir önem verilmesi gerektiğini” söyledi.

Özellikle 9.sınıfların ve başarısız sınıfların başarısızlık nedenlerini bulmak ve başarı oranlarını arttırmak amacıyla, 2. dönem her sınıf için ayrı ayrı veli toplantısı yapılması kararı alındı.

5. Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler. Ölçme-değerlendirmede; Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra sene başı zümresindeki kararların aynen uygulanması kararlaştırıldı.


Ayrıca;
1-  Sınıfları aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesine,
2-  Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılmasına,
3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesine karar verildi.

II. dönem zümre sınavları:
Son sınavların ortak yapılmasına karar verildi. Belirtilen sınavlarda sorumlu olunan konular sene başından itibaren sınav haftasına kadar olan konuları kapsaması kararlaştırıldı. Bu zümre sınavlarında çeşitli soru tiplerine yer verilecektir.

6. Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular. 1. dönemde verilen yıllık ödevlerin Nisan ayının 2. haftasında toplanmasına karar verildi. Ödev değerlendirmesinin aşağıdaki puanlamaya göre yapılması kararlaştırıldı.

SIRA NO
ÖDEVDE DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
  1.  
Ödev Hazırlama, Plana Yayma ve Uygulama Başarısı
10
  1.  
Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması ve Kullanılması
10
  1.  
Kendisini Geliştirmek Amacı ile Ödevi Bizzat Yapması
10
  1.  
Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni ile Diyalog Kurması
10
  1.  
Kaynak Kişiler ile Varsa Kaynak Guruplar ile İletişim Kurabilme
10
  1.  
Ödevin Doğruluk ve Kullanabilirlik Derecesi
10
  1.  
Ödevin Yazım ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu
10
  1.  
Düzgün İfade Kullanma ve Anlaşılabilir Olması
10
  1.  
Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik ve Estetik Görüntüsü
10
  1.  
Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi
10

Toplam
100

7. Belirlenen hedef-davranışlara ulaşmak için;

a. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. Sınıflarda bulunan öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin, anlatılan konu ile ilgili ödevlendirilmesi ve bu sayede başarılarının arttırılması kararlaştırıldı. Ders anlatımında öğrencinin motivasyonunu sağlamak amacıyla ilgi çekici yöntem ve tekniklerin (beyin fırtınası, dramatizasyon, tartışma vb.) kullanılması kararlaştırıldı. ……………………: “Ders öğretmenleri ile diyalog kurularak 2. Dönem konularının da eşit bir biçimde işlenmesi gerekir.” dedi.

b. Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti. Okulun imkânları dâhilinde teknoloji kullanımına önem verilmesi kararlaştırıldı.

8. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri. Öğretmen öğrenci ve veli ilişkilerinin geliştirilmesi amacı ile öğrencilerin durumu hakkında gerekli görüldüğünde görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı. ……………………….: “Başarısız öğrencilerinin velilerinin okula çağrılmasına rağmen gelmemeleri öğrencinin başarısını düşürmektedir. Bu konuda rehber öğretmen ve okul idaresiyle işbirliğine gidilmiş istenilen sonuca pek ulaşılamamıştır. Velinin okula gelmesi halinde başarının artacağı muhakkaktır.” dedi.

9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği. …………………….: “Dilin güzel kullanımı sadece edebiyat dersinde değil her derste olmalıdır. Bunun diğer zümre öğretmenleri ile konuşularak ders esnasında dilimizi doğru kullanmanın önemi üzerinde durmalarının hatırlatılması gerekir.” dedi.

Aynı zamanda Türk tarihi ile Türk edebiyatı sıkı ilişki içerisinde bulunduğundan ilgili konularda tarih öğretmeni ile irtibata geçilmesine karar verildi.

Yine Din kültürü öğretmeni ile özellikle tasavvuf edebiyatı konularında işbirliği yapılabileceği karara bağlandı. Edebi akımlar konusunda Felsefe öğretmenleri ile işbirliği yapılması karara bağlandı.

10. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler. Derslerin daha başarılı olması amacıyla dramatizasyonların yapılması, şair ve yazarların edebi hayatlarının tanıtıldığı derslerde slâytlar hazırlanması, şairin kendi sesinden (mümkünse) şiirlerinin dinletilmesi, görevlendirilen öğrenciler tarafından şairlerin hayatlarının canlandırılması etkinliklerinin yapılması kararlaştırıldı.

11. Dilek ve temenniler. Zümre içi iletişimin sürekliliğinin sağlanması konusunda hassasiyet gösterilmesi başarılı bir dönem geçirilmesi dileği ile zümre başkanı …………………………… toplantıya son verdi.


Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım Öğretmenleri
  


… / 02 / 2018
Uygundur.
……………………….
Okul Müdürü

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR