2017-2018 Lise Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı.
2017-2018 Lise Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı.2017-2018 Lise Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.

……..……………….. LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No
: 2
Toplantının Öğretim Yılı
: 2017-2018
Toplantının Dönemi
: 2. Dönem
Toplantının Tarihi ve yeri
: 09.02.2018 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası
Toplantının Başkanı
: ………………..(Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)
Toplantıya Katılanlar
: ………………… ( Zümre Öğretmenleri)
                                                    
GÜNDEM MADDELERİ
1-    Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
2-    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.
3-    1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
4-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
5-    2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Değerlendirmesi.
6-    II. Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve tespiti.
7-    Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
8-    II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
9-    Proje ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi
10- Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması
11- Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.
12- Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
13- Dilek Ve Temenniler 


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-    Açılış ve Yoklama:
Toplantı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı II. Döneminin okulumuz ve ülkemiz için hayırlı olması dilek ve temennileriyle açıldı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, Zümre Başkanı …………………………………….. tarafından gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülmüştür.
Toplantıya Zümre öğretmenleri ……………………………………., ……………………………., ……………………………………………………. katılmıştır.
Yazman olarak ise ……………………………………………………… seçilmiştir.

2-    Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.
Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesi zümre başkanı ……………………………………………………………….. tarafından okundu.

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.
(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.
(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;
a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
b)   Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,
d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
f)    Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
ı) Görsel sanatlar,  Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,
i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi ve benzeri konular görüşülür.
(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.
(5) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca;
a) Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, dal dersleri ve modüllerinin belirlenmesi,
b) Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi,
c) Alandaki gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,
ç) Matematik ve fen bilimleriyle ilgili atölye, laboratuvar ve meslek dersleri arasındaki ortak konuların birlikte ve eş zamanlı yürütülmesi,
d) Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar,
e) Mesleki ve teknik eğitimle ilgili proje, yarışma, fuar ve sergi çalışmalarıyla,
f) Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili sağlık ve güvenlik şartları
ilgili konular da görüşülür.

3-    1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması.
İlgili maddeler kuruldaki üyelere ders öğretmeni ………………………………… tarafından okundu.
Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanınca okunarak açıklandı. Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
          Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
          1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
          2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
          3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
          Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.
         Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
          Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
        Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

4-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
Zümre Başkanı ………………………………….., 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Zümresinde alınan kararları Kurul’a okudu. Bu kararla şöyledir:
               1- itim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.
                2- 9. 10. ve 11. sınıflarda okutulacak olan seçmeli derslerin, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan Seçmeli Dersleri Öğretim programlarının İncelenerek, ünitelendirilmiş Yıllık Planların Bu Öğretim Programlarına göre hazırlanması kararlaştırıldı..
                 3- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.
                4- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     
             5 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     
             6-  Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi kararlaştırıldı.
                 7- Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.
                 8- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje görevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı.
                 9- 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart - 3 Nisan 2018),
2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2018) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
                  10- 13.09.2014 tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine bağlı olarak, zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.
             11- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.                     
Alınan kararlara titizlikle uyulduğunu ifade eden ders öğretmeni……………….…………..,
1. Dönemde ders işlenişi bakımından herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade etti.
           Zümre Başkanı ……………………………………, zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesinin yararlı olacağını belirtti.

5-    2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
1. döneminin genel bir değerlendirmesini yapan Ders Öğretmeni ……………….., genel olarak başarılı bir öğretim döneminin geçirildiğini ifade etti. Başarısız olan öğrencilerin ise okula devam konusunda sıkıntılı olan öğrenciler olduğunu ifade etti.
          Zümre Başkanı ………………………….; öğretmen veli işbirliğinin çok önemli olduğunu velilerin okula çekilmesi ve işbirliği içinde olunması gerektiğini söyledi. Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
            Devamsız öğrencilerin ise aileleri ile görüşülmesi gerektiğini ve öğrencilerin okula devam etmeme nedenlerinin tesbit edilmesinin öğrenciyi kazanma yolunda büyük bir adım olacağını zümre başkanı ………………………………………………. İfade etti.
            Ders Öğretmeni …………………………, 1.Dönem Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi ve seçmeli derslerin sınıf başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.

                  DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. DÖNEM BAŞARI DURUMU
Şube
Mevcut
Başarı(%)

Şube
Mevcut
Başarı(%)

Şube
Mevcut
Başarı(%)
9-A9-B9-C


9-D9-E9-F


10-A10-B10-C


10-D10-E10-F


11-A11-B11-C


11-D11-E11-E


12-A12-B12-C


12-D12-E12-F6-  II. Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Tespiti.
Zümre Başkanı ………………………………..; Öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin, aile ve okul işbirliğinin sağlanmasının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin kurulmasının, öğrencilerin kişisel sorunlarının tespit edilip çözüme kavuşturulmasının gereğine işaret etti.
Ders Öğretmeni …………………………., ikinci dönem için başarıyı artırıcı yöntem ve teknikler olarak aşağıdaki hususları belirtti ve bu konuda aşağıdaki kararlar alındı.
a)    Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, test, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi
b)  Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması;
c)  Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için görev verilmesi ve bu görevlerin kontrol edilmesi
d)  Öğrenci velileriyle işbirliği sağlanması
e)  Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması için özel çaba harcanması
f)     Okuldaki diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanması

  7-  Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
Zümre Başkanı ………………………………………; Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.
Ders öğretmeni ……………………………………. ise I. Dönem itibari ile Ünitelendirilmiş Yıllık Plana aynen riayet edildiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.
Ayrıca 9-10-11- ve 12. sınıflarda günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığını belirtti.

8- II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca Ortaöğretim Kurumları Yönetmenliğinden okunarak açıklandı.
Yeni yönetmelik gereği yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabileceği kararlaştırıldı.
Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.
Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavlarının ortak yapılacağı ve ortak değerlendirileceği kararlaştırıldı.
Buna göre II. kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans Görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi    ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yazılı Sınav Zamanları (9-10-11-12. Sınıflar İçin)
Yazılı
2. DÖNEM
1.Yazılı
Nisan 1. Hafta
30 Mart - 3 Nisan 2018
2.Yazılı
Mayıs 2. Hafta
11 - 15 Mayıs 2018

                         
            9-  Proje ve Performans Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi:

                           13.09.2014 tarih ve 29118 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine zümre öğretmenlerince Proje ve Performans ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı.
            Öğrencilerin, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje; her yarıyılda derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir performans görevi hazırlaması zorunludur.
Buna göre 2. Kanaat Döneminde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;
 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2018 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.

10-  Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması

                  Bu konuda söz alan ders öğretmeni ………………,  Ortaöğretim kurumlarında uygulanan yönetmenlikte belirtilen esaslara uygun olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenin yanında eğitimin de gerekli olduğunu, buna gayret gösterilmesini istedi.
                 Konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin  ve çözüm  bulucu  yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci  merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.          
                Öğrencilerin defter ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
                2. Döneme yetişmesi halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan FATİH projesi kapsamında gönderilecek olan Tablet bilgisayarlar ve akıllı tahtalarında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin işlenmesine çok büyük katkılar sağlayacağını zümre başkanı ………………………. belirtti. (AKILLI TAHTALARI OKULLARINDA OLANLAR BU MADDEYİ ÇIKARSINLAR)
           11- Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.
Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

Sosyal bilgiler öğretmeni ile
Atatürk ve Laiklik konularında               
Fen Bilgisi öğretmeni ile
Temizlik ve evrenin yasaları konularında
Türkçe öğretmeni ile
Türkçeyi kullanma ve yazma konularında
Müzik öğretmeni ile
Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler
Görsel sanatlar öğretmeni ile
Mimarimizdeki dini motifler

           12-  Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
                Bu konuda söz alan ders öğretmeni ………………………………., Talim ve Terbiye Kurulu'nun hazırladığı Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programında Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti. 

13-  Dilek ve Temenniler:
        Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından zümre başkanı …………………………………… toplantının ve 2. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.    
        Zümre öğretmenleri…………………………………….de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.


            ………………….                               ……………………..              ………………………
            DKAB Öğretmeni                               DKAB Öğretmeni                   DKAB Öğretmeni

 
UYGUNDUR
12  / 02 / 2018


……………………………
Okul Müdürü                                                                            
 
 ………………………………………. LİSESİ
2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM BAŞI
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI KARARLARI
               1- itim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.
               2 Sene başında yapılan yıllık planlar a göre derslerin işlenilmesine devam edilmesine ve derslerin işlenirken dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin göz önünde bulundurulmasına karar verildi.     
          3 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     
          4-  Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenelebilmesi kararlaştırıldı.
               5- Yazılı sınavların bir tanesinin Klasik tarzda yapılması gerektiği ve bütün sınavların ortak olarak yapılması kararlaştırıldı.
               6- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı, 1 ders içi performans notu ve 1 adet de Performans görevi olmak üzere her öğrenciye 4 adet not verilmesi ( Proje görevi alanlar hariç ) kararlaştırıldı              
                7-  9-10-11 ve 12. Sınıflarda 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart – 3 Nisan 2018), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2018) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
                8- 2. Dönemde öğrencilere en az 1 Performans Görevi verilmesi;  1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 10 Nisan 2018 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.
                9- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi. 

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR