2017-2018 Kimya 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Kimya 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Kimya 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.

2017-2018  ÖĞRETİM YILI ………………. LİSESİ  II. DÖNEM KİMYA DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER TOPLANTI TUTANAĞI
Karar No        : 2
Karar Tarihi  : .. / 02 / 2018
GÜNDEM MADDELERİ


1. Açılış ve  yoklama,

2. I. Dönem zümre kararlarının gözden geçirilmesi

3. Kaynak araç ve gereçlerin gözden geçirilmesi

4. 2104  Sayılı Tebliğler dergisinde yer alan Atatürkçülük  konularına derslerde yer verilmesi,

5. Öğrencilerin I. Dönemki başarı durumları ve başarıyı artırıcı tedbirler,

6. M.E.B Ödev yönetmeliğinin esaslarının 2300 STD’den okunması ve ödevlerin takibi,

7. 08.12.2004 tarih ve 25664  sayılı M.E.B Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nin okunması,

8. 2425 sayılı tebliğler dergisi Orta Öğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliğinin okunması,

9. Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerle ölçme ve değerlendirme,

10. Yazılı ve sözlü notlarının uygulanma esasları,

11. Öğrenci ve öğretmen ilişkilerinin gözden geçirilmesi,

12. Uygulamada görülen aksaklıklar ve bunların çözüm yolları,

13. Dilek ve temenniler.


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ


1. Zümre başkanı; ………………………….. 2017-2018   eğitim ve öğretim yılının 2. Döneminin eğitim camiası için başarılı geçmesi dilekleri ile toplantıyı açtı. Toplantıda zümre öğretmenlerinin  hazır olduğu görülerek diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.


2. I. Dönem zümre kararları gözden geçirilerek, alınan kararların uygulandığı görüldü.


3. I. Dönem zümresinde belirtilen kaynak araç ve gereçler aynen kullanılmasına karar verilmiştir.
4. Zümre başkanı ………………………..,  2104 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki Atatürkçülük ile ilgili konuların 2. Dönemde de derslerde yeri geldiğince önemle işlenmesi gerekliliğini dile getirdi. Ayrıca  zümre başkanı ……………………………, Atatürkçülüğün derslerde davranış haline getirilmesi hususunda öğretmenlere düşen görev ve sorumluluklar üzerinde durdu.


5. Zümre başkanı ………………………..; I.Dönem sonu itibari ile 9. sınıfların % 89, 10. sınıfların % 87, 11. sınıfların ise % 100’lük başarı ortalamasına sahip olduğunu belirtti.

…………………..; 9. sınıflarda öğrencilerin İlköğretim sınıf geçme sistemi ve disiplin yönetmeliğine iyi adapte olduğu, bunun da onlarda olumsuz yönde etki ettiği, derslere düzenli ve sürekli çalışmadıkları, tekrar etmemeleri, çalışmaların plansız olması ve sayısal konularda matematik temel eksikliği gibi hususların öğrenci başarısını etkileyen olumsuzlukların başında geldiğini, 10. Sınıflarda bazı öğrencilerin yanlış alan seçimi sonucu başarısız olduğu, 11. Sınıflarda başarı oranının arzu edilen seviyede olduğunu, ancak test çözme ve deneme sınavlarında istenilen başarıya henüz ulaşılmadığını belirtti.  ……………………….;  aynı düşüncelere katılarak II. Dönem özellikle çalışmalarında gelişme gösteren, kendini ispatlayan, derse katılan öğrencilere yalnızca ders esnasında değil ayrıca ortalamalar verilirken de pozitif kanaat verilebileceğini söyledi.

Başarının arttırılması için öğrencilerin ödevlendirilmeleri (ödevlendirme yapılırken konu gereği toplu olarak olabileceği gibi öğrencinin özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak ödevlendirilmesi) faydalı olmuştur. Bu şekilde ödevlendirmeye ödevlendirmede test sorularının çözülmesi, konu anlatımı ve daha önceden hazırlanan sunumlar verilecektir. Okulun almış olduğu yaprak testler etkin şekilde kullanılacaktır. Deneme sınavı uygulamasına II. Dönem de yine devam edilecektir.

Başarının daha da artırılabilmesi için;
a) Düşündüklerini ifade edebilme kabiliyetlerinin geliştirilmesi hususunda Edebiyat dersi öğretmeni ile sayısal işlemlerdeki becerilerin arttırılması noktasında ise Matematik öğretmeni ile işbirliği içinde olunması,

b) Dengesiz beslenme, çok televizyon seyretme; televizyon programı seçme kabiliyetlerini geliştirememeleri, zaman zaman okuldan kaçıp internet kafelere gidilmesi  gibi olumsuz durumların öğrencilere olumlu yaklaşılarak giderilebileceği ve öğrencilere bu konularda nasıl hareket etmeleri gerektiği hususunda bilgiler verilmesi,

c) Velilere; öğrencilere olabildiğince iyi bir çalışma ortamı sağlamaları, anlayışla yaklaşmaları, özellikle her türlü şiddetten uzak durmaları, bu süreçte öğrencilerin olumlu ya da olumsuz davranışlarının öğretmenlerle paylaşılmasının tavsiye edilmesi,

d) Derslere devam konusunda gerek idare, gerekse sınıf rehber öğretmenleri ile işbirliği içerisinde olunması,

e) Verilen ödevlerin sık sık kontrol edilmesi,

f) Başarılı öğrencilerin başarılı olduğu anda ödüllendirilmesi,

g) Dersin ilk 10 dakikasında önceki konuyla ilgili bağlantılı soruların sorulması ve açıklanması ile yeni konuya geçiş yapılması

h) Öğrencileri aktif tutabilmek için soru-cevap yönteminin sık sık kullanılması,

i) Öğrencilerin çalışmalarında, onların anlayamadıkları yerler hususunda onlara rehberlik edilmesi gerekliliği ve bu ana hatlar paralelinde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.


6. 2300 Sayılı Tebliğler Dergisindeki ödevler ile ilgili yönetmelik okundu. Zümre başkanı …………………………..; öğrencilere verilen yıllık ödevlerin Nisan ayının son haftasında toplanması gerektiğini hatırlattıktan sonra ödevler konusunda değerlendirme yapılırken kaynak eserlerden yeterince faydalanıp faydalanılmadığı, ders öğretmeni ile işbirliği içerisinde olunup olunmadığı gibi hususlarda değerlendirmenin esas alınmasının gerekliliği üzerinde durdu. …………………………; I. dönem zümre tutanağında tespit edilen ödev konularının öğrencilere dağıtıldığını bu ödevlerin değerlendirilmesinin  yine I. dönem zümre tutanağında tespit edilen puanlama sistemine göre yapılacağını belirtti. Ayrıca bu ödevlerin belirli zaman aralıklarında takip edilmesinin önemini anlattı.


7. 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Talim Terbiye Kurulu ile kabul edilen “ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ” ile 23.12.2006 tarih ve 26385 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan  “ Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” ………………………. tarafından okundu ve zümre öğretmenlerince incelendi.

8. 2425 sayılı tebliğler dergisindeki Ortaöğretim kurumları disiplin yönetmeliği ………………………… tarafından okunarak, zümre öğretmenlerince tekrar incelendi.

9. Zümre başkanı ………………; derslere başlamadan önce ders konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine, konunun özelliğine uygun metotların seçilmesine, konun işlenmesi esnasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit metot, yöntem, anlatım tekniklerinin seçilmesine ilişkin öğretmenlerin titiz davranmaları gerektiğini, öğrencilerin derslerde daha etkin hale getirilmesi için her öğrenciye söz hakkı verilerek derslere katılmasının sağlanması, anlatımdan sonra örnekleme yapılarak pekiştirmenin sağlanması, önemini vurguladı. Geç anlayan öğrencilerin tahtaya kaldırılması, deneylerden sonra gözlenen sonuçların öğrenciden istenmesi ve doğru sonuçların kaydedilmesi görüşleri benimsendi.

10. II. Dönemde Kimya dersinden 9 ve 10. sınıflarda 2 yazılı yoklama sınavı yapılacağı, verilecek sözlü notlarının adil, öğrenciyi destekleyici olmasının gerekliliği ve öğrencinin genel durumuna bakılarak verilmesi kararlaştırılmıştır.

11. Sınıflarda düzeni bozan ve başarısız öğrencilerle önce teke tek görüşülmesi ve özel olarak ilgilenilmesi, velileri ile görüşmeler yapılması kararlaştırıldı. Öğrencilerin öğretmenlerle ve arkadaşları ile olan davranışlarında örnek olması gerektiğini ve bu olumlu davranışların başarılarını arttıracağı da belirtildi.

12. Derslerdeki aksaklıkların; ezbercilikten uzak, dersi derste öğrenme ilkesine dayanarak, özendirerek, araştırmaya yönlendirerek giderilmeye çalışılacağı  karara bağlandı. Bütün sınıflarda derslerde YGS ve LYS hazırlık testlerine ve Deneme sınavına devam edilmesi kararlaştırıldı.

13. Zümre başkanı ……………………;  zümre toplantısında alınan kararlara titizlikle uyulmasını isteyerek, başarılı bir dönem geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR