2017-2018 İHO Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 İHO Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 İHO Din Kültürü 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.

……………….. İMAM HATİP ORTAOKULU  2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No
: 2
Toplantının Öğretim Yılı
: 2017-2018
Toplantının Dönemi
: 2. Dönem
Toplantının Tarihi ve yeri
: 12.02.2018 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası
Toplantının Başkanı
: ………………..(Okul Müdürü veya Müdür Yardımcısı)
Toplantıya Katılanlar
: ………………… ( Zümre Öğretmenleri)
   
GÜNDEM MADDELERİ
1-    Açılış, yoklama ve yazman seçimi.
2-    İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.
3-    1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması
4-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
5-    2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
6-    II. Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve tespiti.
7-    Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
8-    II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
9-    Proje Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi
10- Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması
11- Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.
12- Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
13- Dilek Ve Temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-    Açılış ve Yoklama:
Toplantı 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılı II. Döneminin okulumuz ve ülkemiz için hayırlı olması dilek ve temennileriyle açıldı.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Zümre Öğretmenler Kurulu, Zümre Başkanı …………………………………….. tarafından gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.
Yapılan yoklamada bütün zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görülmüştür.
Toplantıya Zümre öğretmenleri ……………………………………., ……………………………., ……………………………………………………. katılmıştır.
Yazman olarak ise ……………………………………………………… seçilmiştir.

2-    İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesinin Okunması.
İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Zümre Öğretmenler Kurulu İle İlgili Olan 35. Maddesi zümre başkanı ……………………………………………………………….. tarafından okundu.

  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 35:
Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmnleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

3- 1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunup hatırlanması.
İlgili maddeler kuruldaki üyelere ders öğretmeni ………………………………… tarafından okundu.
Genel ve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgili maddeleri zümre başkanınca okunarak açıklandı. Bu kanuna göre ilköğretim; 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.
          Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
          1. Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;
          2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
          3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
          Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.
          Madde 10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

         Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
          Madde 43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.
        Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.


3-    1. Dönem Sene Başı Zümresinde Alınan Kararların Okunarak, İncelenmesi.
Zümre Başkanı ………………………………….., 2017-2018 Eğitim-Öğretim Dönemi Sene Başı Zümresinde alınan kararları Kurul’a okudu. Bu kararla şöyledir:
               1- itim ve öğretim yılının sonuna doğru sıcakların yoğunlaşması ve sınavlar dolayısıyla devamsızlıkların arttığı, yıllık planlar yapılırken bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği kararlaştırıldı.
               2- Yıllık planlar yapılırken Atatürk İlke ve İnkılaplarının planlara yansıtılması konusunda titizlik gösterilmesi kararlaştırıldı.
               3- Yıllık planlarda dersin genel, özel amaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlara yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     
           4 - Sınıfların müfredatına alınan konuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleri dikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi kararlaştırıldı.     
          5-  Dini günler aylar ve gecelere rastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgili zamanda işlenilebilmesi karalaştırıldı.
               6- Yazılı sınavların  test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabilmesi, her iki kanaat döneminde 2. sınavların tüm sınıflarda ortak yapılması kararlaştırıldı.
               7- Her kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi  2 yazılı , 2 ders etkinliklerine katılım puanı ve 1 adet de Proje Puanı ( Ödev alanlar için ) olmak üzere her öğrenciye 5 adet puan verilmesi kararlaştırılmıştır.
               8-  4-5-6-7. Sınıflarda 2. Dönem 1. Yazılının Nisan 1. Hafta (30 Mart – 3 Nisan 2018), 2. Yazılının ise Mayıs 2. Hafta (11-15 Mayıs 2018) tarihinde yapılması kararlaştırıldı.
              9. Ders defteri olarak öğrencilerin tek ortalı 100 sayfa bir defter edinmeleri ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı.
             12- 26.07.2014 tarih ve 29072 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince isteyen öğrenciler için Proje ödevlerinin verilmesi ve bu ödev yapılırken öğretmenin öğrenciye rehberlik etmesi kararlaştırıldı.
        13- Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.                     
           Zümre Başkanı ……………………………………, zümre öğretmenlerinin, zümre kararlarını zaman zaman gözden geçirmesinin yararlı olacağını belirtti.

4-    2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı I. Döneminin Başarı Açısından Değerlendirilmesi.
1. döneminin genel bir değerlendirmesini yapan Ders Öğretmeni ……………….., genel olarak başarılı bir öğretim döneminin geçirildiğini ifade etti. Başarısız olan öğrencilerin ise okula devam konusunda sıkıntılı olan öğrenciler olduğunu ifade etti.
          Zümre Başkanı ………………………….; öğretmen veli işbirliğinin çok önemli olduğunu velilerin okula çekilmesi ve işbirliği içinde olunması gerektiğini söyledi. Okul içindeki başarısız öğrencilerin kazanılması için bu öğrencilere okul içinde ve derslerde daha fazla söz hakkı, ödev ve sorumluluk verilerek onların başarıya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.
            Devamsız öğrencilerin ise aileleri ile görüşülmesi gerektiğini ve öğrencilerin okula devam etmeme nedenlerinin tesbit edilmesinin öğrenciyi kazanma yolunda büyük bir adım olacağını zümre başkanı ………………………………………………. İfade etti.
            Ders Öğretmeni …………………………, 1.Dönem Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin sınıf başarı oranlarının aşağıdaki tablodaki gibi olduğunu belirtti.


Şube
Mevcut
Başarı(%)

Şube
Mevcut
Başarı(%)

Şube
Mevcut
Başarı(%)
5-A5-B5-C


6-A6-B6-C


7-A7-B7-C
5-  II. Dönemde Başarıyı arttırmak için alınacak tedbirlerin görüşülmesi ve Tespiti.
Zümre Başkanı ………………………………..; Öğrencilerimize ders çalışma tekniklerinin öğretilmesinin, aile ve okul işbirliğinin sağlanmasının, öğrenci-öğretmen-veli işbirliğinin kurulmasının, öğrencilerin kişisel sorunlarının tespit edilip çözüme kavuşturulmasının gereğine işaret etti.
Ders Öğretmeni …………………………., ikinci dönem için başarıyı artırıcı yöntem ve teknikler olarak aşağıdaki hususları belirtti ve bu konuda aşağıdaki kararlar alındı.
a)    Ders içi çalışmalarda konu ile ilgili çeşitli kaynak kitap, test, dergi, resim ve fotoğraf gibi materyallerin sınıfa getirilmesi ve bilgisayar ile projeksiyondan yararlanmasına ağırlık verilmesi
b)  Öğrenciler için dersi daha ilginç hale getirecek somut ve anlamalarını kolaylaştıracak teknikler kullanılması;
c)  Öğrencilerin derse ön hazırlıklı gelmesi için görev verilmesi ve bu görevlerin kontrol edilmesi
d)  Öğrenci velileriyle işbirliği sağlanması
e)  Derse tüm öğrencilerin katılımının sağlanması için özel çaba harcanması
f)     Okuldaki diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin sağlanması
 
        7-  Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Günlük Planların Kullanımı.
Zümre Başkanı ………………………………………; Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar ile sınıf defterleri arasında birlik sağlanmasının gerekli olduğunu vurguladı.
Ders öğretmeni ……………………………………. ise I. Dönem itibari ile Ünitelendirilmiş Yıllık Plana aynen riayet edildiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti.
Ayrıca 5-6 ve 7. sınıflarda günlük plan yerine öğretmen kılavuz kitaplarının kullanıldığını belirtti.

8- II. Dönem de yapılacak olan sınavlarda sorulacak olan soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tesbiti.
Yazılı sınavların yapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanınca İlköğretim kurumları yönetmenliğinden okunarak açıklandı.
Yazılı sınavların çoktan seçmeli test tekniğinde sorulabileceği; aynı zamanda  yoruma dayalı ya da bilgi ölçer şekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarak da hazırlanabileceği kararlaştırıldı.
Ayrıca soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi kararlaştırıldı.
Buna göre II. kanaat döneminde yönetmelikte de ifade edildiği gibi en az 2 yazılı ve 2 ders içi etkinliklerine katılım olmak üzere her öğrenciye 4 adet puan verilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

Yazılı Sınav Zamanları (4-5-6-7. Sınıflar İçin)
Yazılı
2. DÖNEM
1.Yazılı
Nisan 1. Hafta
30 Mart - 3 Nisan 2018
2.Yazılı
Mayıs 2. Hafta
11 - 15 Mayıs 2018

                 
        
              9-  Proje Ödevlerin Konuları ve Verilme Takvimlerinin Belirlenmesi:

            02.05.2006 tarih ve 26156 Sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişikliklere bağlı olarak, zümre öğretmenlerince Proje ödevlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Bu değişiklikler şöyle ifade edilmiştir:
              Proje: Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları çalışmaları ifade eder.
             Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde en az bir proje görevi hazırlar.
             Projeler görevleri, öğretmence belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğretmenler, değerlendirme ölçütlerini belirlerken, öğrencilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Öğrencilere proje verilirken kullanılacak değerlendirme ölçütleri önceden verilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını teslim ederler. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.
                Öğretmenler; sınavların yapıldığı, projelerin teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on iş günü içinde sonuçları öğrencilere bildirir. Yazılı sınav kâğıtları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve varsa yapılan ortak hatalar sınıfta açıklandıktan sonra geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Verilen puanlar, e-okul sisteminin ilgili bölümüne işlenir. Proje görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.
                   Öğrencilerin hazırladıkları proje görevlerinin değerlendirilmesinde kullanılan dereceli puanlama ölçekleri de bir yıl saklanır.
                  Uygun görülen projeler, öğrencileri proje yapmaya özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.
Buna göre 2. Kanaat Döneminde dileyen öğrencilere Proje Görevi verilmesi;
 1. Dönemden Proje Görevi alan öğrencilerin de projelerini en geç 08 Mayıs 2018 Cuma günü teslim etmesi kararlaştırıldı.


SIRA
NO
ADI SOYADI
5. SINIF PROJE GÖREVLERİ
1


‘’İslam Dininin Temel Kaynağı: Kuran’’ konulu bir pano çalışması yapınız.
2


Kuran’ı Kerim mealinden Allah’ın öğüt, emir ve yasaklarını konu alan ayetleri bularak bir kavram haritası hazırlayınız
3


Kuran’ı Kerim mealinden, Allahın insanlara iyi ve güzel davranışları öğütlediği ayetleri bularak ve ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
4


Kuran’ı Kerim mealinden, Allahın insanların kötü davranışlardan sakınmalarını emrettiği ayetleri bularak ve ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
5


‘’Kur’an’ın Açıklayıcılığı ve yol göstericiliği’’ konusunu ilgili ayetlerle açıklayan bir pano hazırlayınız.
6


Kur’an’da insanın insanla  ilişkisinin nasıl olmasını  anlatan ayetleri ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
7


Kur’an’da insan-Allah ilişkisini anlatan ayetleri, ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
8


Kuran’da insanın  Evrenle ilişkisini anlatan ayetleri, ilgili resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
9


Kur’an’da Allah-Evre n ilişkisini anlatan ayetleri, resimlerle destekleyerek bir pano çalışması hazırlayınız
10


Hz İbrahim’in Allah’ı arayışını anlatan olayları içeren bir dergi çalışması hazırlayınız .
11


Fil Suresi ve anlamını içeren bir pano çalışması hazırlayınız
12


İslam dininin paylaşmaya verdiği önemi anlatan bir pano çalışması hazırlayınız
13


Dini Bayramlarımızı ve Kandil gecelerimizi tanıtan bir dergi çalışması hazırlayınız.
14


Milli Bayramlarımızı sorularla tanıtan bir pano çalışması hazırlayınız
15


Cuma Gününün önemini anlatan ayet ve hadislerin yer aldığı bir pano çalışması hazırlayınız
16


Ramazan ayı ve önemini anlatan bir çalışma kağıdı hazırlayınız
17


Ramazan ayıyla ilgili kavramların yer aldığı bir çalışma hazırlayınız
18


Ramazan konulu bir dergi çalışması hazırlayınız
19


Nevruz ve Hıdrellez hakkında bilgilerin olduğu kavram haritaları hazırlayınız.
20


Tahiyyat duası ve anlamını içeren renkli kartonlar kullanarak bir pano çalışması hazırlayınız
21


‘’Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşalım’’ünitesi kapsamında 20 soruluk bir bilgi yarışması hazırlayınız.
22


‘’Üzüntülerimizi Paylaşalım ‘’konulu, (Hastaları ziyaret ederiz, Geçmişlerimizi anarız, Zor  durumda olanlara yardım ederiz  başlıklarının   yer aldığı ) bir dergi çalışması hazırlayınız
23


‘’Engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları’’ konulu bir çalışma hazırlayınız
24


‘’İslam’da Engelliler ve Hakları’’konulu bir araştırma yaparak bulduğunuz bilgilerin yer aldığı bir pano hazırlayınız
25


‘’İslam’da şehitlik ve Gazilik’’konulu bir dergi hazırlayınız
26


Kur’an dan ve Hz Muhammed’in sözlerinden dua örneklerini araştırarak yazınız
27


Dinimize göre komşu hakkı ve akraba ziyaretinin önemini açıklayınız
28


Dinimize göre israf (savurganlık) nedir zararlarını açıklayınız
29


Kuran’da adı geçen peygamber kıssalarından 1 tanesini araştırarak yazınız
30


Kandil geceleri hangileridir? Ne zaman kutlanır, dinimizdeki yer ve önemlerini açıklayınız
31


Dinimize göre şehitlik ve gaziliği açıklayınız
32


Sabır ne demektir? Sabır konusunda Kuran’ın ve peygamberimizin öğütlerinden örnekler vererek açıklayınız.   
33


Hz. İbrahim Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere ne gibi bir mesaj vermek istediğini açıklayınız.
34


Kur’an da geçen peygamber kıssalarından bir tanesini araştırarak yazınız.
SIRA
NO
ADI SOYADI
6. SINIF PROJE GÖREVLERİ
1


Peygamber mescidinin işlevleri konulu kavram haritaları hazırlayınız.
2


Veda Hutbesindeki mesajları konu alan ve ilgili resimlerle desteklenen bir pano çalışması hazırlayınız.
3


‘’Son Peygamber Hz Muhammed (sav)’’ünitesi kapsamında 20 sorudan oluşan bir  bilgi yarışması hazırlayınız.
4


‘’Nasr Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız
5


K.Kerim’in  belli başlı konularından İNANÇ ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız
6


K.Kerim’in  belli başlı konularından İBADET  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız
7


K.Kerim’in  belli başlı konularından AHLAK  ile ilgili ayetleri konu alan,renkli kartonlar üzerine hazırlayacağınız bir pano hazırlayınız
8


K.Kerim’in  belli başlı konularından KISSALAR   ile ilgili ayetleri konu alan bir dergi hazırlayınız
9


‘’Sabır Örrneği :Hz Eyüp’’ konusundaki  ayetleri Kur’an  mealinden bularak  onun başından çeçen olayları sıralayacağınız  bir pano çaılşması hazırlayınız
10


‘’Kureyş Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız
11


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Yalan Söylemek ve Hile Yapmak ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
12


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘Gıybet ve iftira  ‘’ konularındaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
13


Gıybet ve İftiranın kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız
14


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Hırsızlık ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
15


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Haset Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
16


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Alay Etmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
17


Alay etmenin  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız
18


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Büyüklenmek ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
19


İslam’ın yasakladığı davranışlardan ‘’Kötü Zan ‘’ konusundaki ayet ve hadisleri konu alan bir pano hazırlayınız
20


Kötü Zannın  kişi ve topluma zararlarını anlatan bir drama hazırlayınız
21


İslam’da Anne-Baba Hakkını anlatan ayet ve hadislerin olduğu bir pano hazırlayınız
22


Kötü Davranışların kişi ve topluma zararlarını  uygun resimlerle anlatacağınız bir dergi çalışması hazırlayınız
23


’Felak Suresi ve Anlamı’’ konulu ,renkli kartonlar üzerine bir çalışma hazırlayınız
24


İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu ,20 sorudan oluşan  bir bilgi yarışması hazırlayınız
25


İslam’ın yasakladığı kötü davranışlar konulu  bir bulmaca  hazırlayınız
26


Türkler arasında İslamiyet’in yayılmasında etkili olan şahsiyetleri tanıtan renkli kartonlar üzerine ‘Ben Kimim’’ bilgi kartları hazırlayınız(Ebu Hanife,Maturidi,Ali er-Rıza,Ahmet Yesevi,Ahi Evran,Hacı Bektaş Veli,Mevlana ,Yunus Emre)
27


Türklerin İslam medeniyetine katkılarını anlatan bir pano çalışması hazırlayınız
28


Bilime katkı yapmış Türk Bilginlerini tanıtan bir dergi yapınız(
29


Kur’an-ı Kerimde Ahlak ile ilgili geçen ayeti kerimelerden 10 tanesini araştırınız.
30


Eyyüp Peygamber Kıssasını araştırarak, bu kıssanın bizlere verdiği temel mesajın ne olduğu konusunda görüşlerinizi belirtiniz.
31


Peygamberimizin Ehl-i Beyti ( Ailesi) Hakkında Bilgi Veriniz.
32


Ayeti Kerime ve Hadisi şeriflerle Ana-Baba hakkını araştırınız
33


Gıybet Ve İftira kavramlarını açıklayarak bu kavramlarla ilgili ayet ve hadisleri bulunuz.
34


İmam Azam Ebu Hanife’nin Hayatını Araştırınız.
35


Veda Hutbesindeki temel prensipler nelerdir? Araştırınız.
36


Su-i Zan (Kötü Zan) Ne Demektir? Araştırarak sınıfta arkadaşlarınıza anlatınız.
37


Hac-ı Bektaş-ı Veli’nin hayatını araştırınız.


SIRA
NO
ADI SOYADI
7. SINIF PROJE GÖREVLERİ
1


Din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini anlatan kavram haritaları hazırlayınız
2


‘’İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri’’konulu bir dergi hazırlayınız
3


İslam düşüncesinde Fıkhı Yorumları anlatan bir pano çalışması hazırlayınız
4


İslam düşüncesinde Tasavvufi Yorumları anlatan bir pano çalışması hazırlayınız
5


Alevilik –Bektaşilikteki kavramlar konulu bir pano hazırlayınız
6


Din anlayışındaki Farklılıkların Zenginlik olduğunu anlatan bir çalışma yapınız
7


Dinde Zorlama olmadığını ifade eden ayetlerden oluşan  bir pano hazırlayınız
8


İslam’da övülen ahlaki tutum ve davranışları içren bir dergiyi ayet hadis ve resimlerle destekleyerek hazırlayınız
9


Doğruluk ve dürüstlük konulu ayet ve hadislerden oluşan bir pano hazırlayınız
10


Başkalarına maddi yardımda bulunmak konulu bir pano hazırlayınız
11


Emaneti Korumak konulu bir pano hazırlayınız
12


Adaletli olmakla ilgili ayet ve hadislerin olduğu bir pano çalışması hazırlayınız
13


Hoşgörü ve bağışlanmayla ilgili ayet ve hadislerin olduğu  bir pano çalışması hazırlayınız
14


Alçakgönüllülükle ilgili ayet ve hadislerin olduğu  bir pano çalışması hazırlayınız
15


Hoşgörü ve bağışlanmayla ilgili ayet ve hadislerin olduğu bir pano çalışması hazırlayınız
16


Görgülü olmakla ilgili ayet ve hadislerin olduğu bir pano çalışması hazırlayınız
17


Savurganlıktan kaçınmak konulu  ilgili ayet ve hadislerin ve ilgili resimlerin  olduğu bir pano çalışması hazırlayınız
18


Dilimizdeki dini motifleri konu alan kavram haritası hazırlayınız
19


Örf ve Adetlerimizdeki dini motifleri konu alan bir pano hazırlayınız
20


Musikimizdeki dini motifleri konu alan bir pano hazırlayınız
21


Musikimizdeki dini motiflerden ilahi konusunda bir araştırma yapınız ve beğendiğiniz bir ilahiyi sınıfta arkadaşlarınıza söyleyiniz
22


Mimarimizdeki Dini Motifleri ilgili resimlerle göstereceğiniz bir pano çalışması hazırlayınız
23


İslam Düşüncesinde ki Tasavvufi Yorum Biçimleri Hangileridir? Alevilik-Bektaşilik Hakkında Bilgi Veriniz.
24


İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden İnançla (İtikadi) ilgili yorumlar hakkında bilgi veriniz.
25


İslam Düşüncesinde ki yorum biçimlerinden Ameli (Fıkhi) yorumlar hakkında bilgi veriniz.
26


Doğruluk ve doğru sözlülük konusunda Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek, sosyal yaşam bakımından önemini açıklayınız.
27


İnfak ne demektir? Kur’an dan Ayetlerle örneklendiriniz.
28


Cem ve Cemevi hakkında bilgi toplayınız.
29


Mevlevilik hakkında bilgi toplayınız.
30


Cem ve Cemevi hakkında bilgi toplayınız.
31


“İsraf” hakkındaki ayet ve hadisleri bulunuz.Proje görevleri, aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ


Araştırma Planlama ve
Görüş alma
İçerik
Düzenleme
Çalışma
Alışkanlığı
Raporlaştırma


Sıra No
Öğrencinin
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Geliştirilmeli (1)
İyi (2)
Mükemmel (3)
Toplam
Puan
No
Adı Soyadı
KonusuPROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI (ÖRNEK)

10-  Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve teknikler, teknolojik araç – gereçlerden faydalanma konusunda karar alınması

                  Bu konuda söz alan ders öğretmeni ………………,  İlköğretim kurumlarında uygulanan yönetmenlikte belirtilen esaslara uygun olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmenin yanında eğitimin de gerekli olduğunu, buna gayret gösterilmesini istedi.
                 Konular işlenirken öğrenciyi araştırma ve düşünmeye teşvik etmenin ve daima onların sorunlarına eğilmenin  ve çözüm  bulucu  yöntemlerin uygulanmasının gerektiği, öğrenci  merkezli yöntem ve tekniklerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde kullanılmasının çağdaş eğitim anlayışına uygun olacağını ifade etti.          
                Öğrencilerin defter ve kitaplarıyla birlikte derslerde hazır bulunmalarının sağlanması, öğrencilerin not tutma alışkanlığı kazanmaları için çaba gösterilmesi, konuların özelliğine göre slayt, CD, harita ve fotoğraflardan yararlanılması, uygun olan ünitelerde öğrencilerin zekâ türlerine göre maket ve canlandırma, şiir ve resim ile anlatma projelerine yer verilmesi, hikâye ve diğer materyallerle konuların zenginleştirilmesi, konu başında hazırlık çalışmaları, konu sonunda da değerlendirme çalışmalarının yapılmasına karar verildi.
                2. Döneme yetişmesi halinde ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan FATİH projesi kapsamında gönderilecek olan Tablet bilgisayarlar ve akıllı tahtalarında Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin işlenmesine çok büyük katkılar sağlayacağını zümre başkanı ………………………. belirtti.

Diğer Zümre Öğretmenleri İle İşbirliğinin Tesbit Edilmesi.
Diğer zümre ve branş öğretmenleri ile (aşağıda belirtilen konularda) mutlaka işbirliği yapılmasına, dersin genel olarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin derse daha aktif olarak katılmalarının sağlanması için gerektiğinde bir araya gelinmesine karar verildi.

Sosyal bilgiler öğretmeni ile
Atatürk ve Laiklik konularında               
Fen Bilgisi öğretmeni ile
Temizlik ve evrenin yasaları konularında
Türkçe öğretmeni ile
Türkçeyi kullanma ve yazma konularında
Müzik öğretmeni ile
Musikimizdeki ve kültürümüzdeki dini motifler
Görsel sanatlar öğretmeni ile
Mimarimizdeki dini motifler

12-  Atatürkçülük Konularına Derslerde Yer Verilmesi.
                Bu konuda söz alan ders öğretmeni ………………………………., Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.12.2010 tarih ve 328 sayılı kararı ile kabul edilen yeni İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4-5-6-7-8.sınıflar) Öğretim Programında Atatürkçülük ile ilgili konuların sınıflar ve üniteler bazında gösterildiğini yıllık planlar yapılırken bu konuların sınıflar ve üniteler bazında planlara yerleştirilmesinin uygun olacağını ifade etti. 

13-  Dilek ve Temenniler:
        Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından zümre başkanı …………………………………… toplantının ve 2. Kanaat döneminin eğitim camiamız açısından sağlıklı ve başarılı geçmesi dilekleriyle toplantıyı kapattı.    
        Zümre öğretmenleri…………………………………….de yukarıdaki görüş ve ifadeleri karar ve imza altına almıştır.

 
 

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR