2017-2018 Biyoloji 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı
2017-2018 Biyoloji 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı2017-2018 Biyoloji 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı. 2017-2018 lise, ortaokul ve ilkokul zümrelerinin hepsi sitemizde mevcut. Dosyalarımızda sadece boşlukları doldurmanız yeterli.  Sitemizde tüm   ZÜMRELERİ bulacaksınız. Siz de hazırlamış olduğunuz her tür dokümanı bize göndermek için bdemir78@gmail.com mail adresini kullanın. OKULSORU.COM'da 2017-2018 ile ilgili tüm dokümanları bulacaksınız.


………… LİSESİ 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
BİYOLOJİ DERSİ II. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ  TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Toplantı Tarihi   : 12.02.2018
Toplantı no       : 2
Toplan Yeri       : Öğretmenler Odası
Toplantı saati    : 12:10
Toplantıya Katılanlar:

GÜNDEM :
1. Açılış ve Yoklama
2. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının okunması
3. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem zümrelerinde alınan kararların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi.
4. Atatürk ilke ve inkılâplarının düzenli işlenip işlenmediğinin kontrolü ve görüşülmesi
(Tebliğler Dergisi 2488-2104-2212)
5. I. Dönem başarılarının görüşülmesi ve değerlendirilmesi,
6. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.
7. Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
8. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,
9. Ödevlerle (Performans ve Proje) ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
10. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
11. Yıllık ve günlük planlarının uygulanılması durumlarının görüşülmesi,
12. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
13. Dilek ve Temenniler


GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Yapılan yoklamada Biyoloji öğretmenlerinin .................. hazır bulunduğu görüldü ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Türk Milli eğitiminin amaçları ............................ tarafından okundu. Her öğretmende bulunması gerektiği ve öğrencilerin bu amaçlara göre yetiştirilmesi konusunda titiz olunması istendi

3. Bir  önceki zümre toplantı kararlanın okunup değerlendirilmesi,
Birinci  zümre öğretmenler kurulu tutanağında alınan kararlar ............ tarafından okundu. .............; 1. toplantıda alınan kararların uygulanmasında herhangi bir problemin yaşanmadığını belirtti. Okulun var olan Biyoloji durumu içerisinde iyi bir dönem geçirildiğini söyledi.
Alınan karaların uygulandığı görüldü.

4. 2017-2018 öğretim yılı uygulanmak üzere hazırlanan yıllık planlarda gösterilen tarih ve zamanlarda Atatürk İlke ve İnkılâpları konularının işlendiğini Yasin GÜRBÜZ belirtti.
....................., II. Dönemde planlarda belirtilen zamanlarda bu konuların işlenmesini, özellikle 18 Mart Çanakkale Savaşları hakkında ve bu savaşların Türk milleti için önemi üzerinde durulması gerektiğini söyledi.

5. I. Dönemin değerlendirilmesine geçildi.
............., sınıflara göre başarı oranlarını okudu. Buna göre;
9/A : % 90               
9/B : % 90               
..........., başarı oranlarına bakıldığında başarının çok iyi olduğunu söyledi.
........., Yeni sistem 10. sınıflardaki Biyoloji ders saatinin yetersiz olduğunu, dersin daha iyi anlaşılabilmesi için Biyoloji ders saatinin en az 3 ders saati olması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki yıl uygulanacak olan 10. Sınıflarda biyoloji ders saatinin 3 olacağından bu sorunda aşılacaktır, aynı sorun 12. Sınıflarda da var bunu 3 saat seçebilirsek bu sorunda ortadan kalkacaktır. dedi

6. Başarıyı arttırıcı tedbirlerin belirlenmesi ve karar alınması.
..........., Sayısal bölümler için ve hatta yeni sisteme göre bütün bölümler içinde Biyoloji dersinin ÖSS başarısı için önemli bir yer tutuğunu bundan dolayı bu dersin iyi öğrenilmesi gerektiğini ve başarının artırılması için test çözmeye ağırlık verilmesi, deneme sınavları yapılması, öğrenciler derse daha aktif soru cevap şeklinde uyararak vb yöntemlerle öğrenme daha kalıcı hale getirilecektir dedi.
..........., 9. sınıflar liseye I. Dönemde uyum problemi yaşadıklarını, dönem sonuna doğru bu problemin azaldığını söyledi.
Biyoloji dersinde başarıyı arttırmak için;
“Biyoloji en zor derstir ve içeriğinde çok fazla yabancı terim bulunmaktadır.” Çalışsan da başaramazsın fikrinin kırılması, bunu yapabilmek içinde basitten ve bilinen ve aşina olunan sözcüklerden başlayıp karmaşığa doğru gidilmesi, öğrencilere Biyoloji dersinin yapılamayacak bir ders olmadığını göstermek ve bu konuda Biyoloji dersi iyi olan öğrencilerin nasıl başardıklarını sınıfa anlatmaları sağlanacak, yeni konu anlatılırken, öğrenci ihtiyaçları bağlantı kurulmasına;
Konu anlatılırken basit ve günlük kelimelerin daha çok kullanılmasına; derslere başlamadan önce dersin konuları ile konu amaçlarının tek tek incelenmesine; konuya ilişkin kaynak alanlarının belirlenmesine; konunun özelliğine göre uygun metodun seçilmesine;
Konunun işlenmesi sırasında öğrencilerin faydalanacakları her çeşit kaynak ve araç ve gereçlerin tespiti ile bunlardan nasıl faydalanılacağının öğrencilere açıklanmasına;
İşlenilecek konunun önce öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konu ile işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına; ders işlenirken zümre toplantısında alınan karalara uyulmasına;
Öğrencilere adları ile hitap edilmesine, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sınıf içi performans notu verilmesine;
Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği esası dikkate alınarak, genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesinin desteklenmesine, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar, duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmesine;
Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarının sağlanmasına;
Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirildikten sonra özetleme yapılmasına;
10., 11. ve 12. sınıflarda sayısal bölüm oldukları için ilerleyen zamanlarda girecekleri YGS sınavında çok sayıda öğrenci ile yarışacakları bunun içinde bir sorunun bile çok önemli hale geleceği hatta sıralamanın oluşurken Biyoloji sorularının çok önemli olduğunun öğrencilere kavratılması kararlaştırıldı.

7. Derslerin genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi,
Biyoloji dersinin amaçları ................ tarafında okundu.
1. Biyolojinin çok yaygın olan uygulamalarını daha iyi anlamalarına imkân sağlayacak temel
Bilgi ve konuları öğretmek,
2.     Biyoloji olayları üzerinde bizzat inceleme, gözlem ve deney yaptırmak suretiyle araştırma
yollarını kavramalarına, pozitif ve ilmi bir görüş ve düşünüşe sahip olmalarına imkan ve zemin
Hazırlamak,
3.Biyoloji canlı ve cansız çevre ile ilişkileri, canlıların yapıları, fonksiyonları ve bilinçli, duyarlı bireyler olmayı sağlama
4.İlerde temel bilim dallarında yapacakları öğrenim için gerekli bilgi, tavır ve maharet
Kazanmalarını sağlamak,
5.Öğrenme yollarını öğretmektir.

AÇIKLAMALAR :
1.  Öğrenciler ferdi çalışmalara yönlendirilmeli, konuların daha yakından incelenmesi ve deney sonuçlarına dayanarak ilmi düşünme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı öğretilmelidir.
2.  Bugüne  kadar elde  edilen ilmi  buluşları  yapan kişilerin ne kadar basit  araçlar kullandıkları, imkanlarının çok az oluşu hatırlatılmalı, bunların üstünlüklerinin sadece ilmi
uygulama ve düşünme kabiliyeti kazanmış sabırlı, çalışkan, olaylarla yakından ilgilenen kişiler
olduklarını gösteren örnekler vererek, kendilerine, aynı sabır ve metotlu çalışmalarla bir takım
bulgulara varabilecekleri inancı ve cesareti verilmelidir.
3. Öğrencilere, ilmin değiştirilemeyen kesin gerçeklerden ibaret olmadığı bilginin her
zaman yemden gözden geçirilebileceği, yem denemelerden elde edilecek yeni verilerden yeni
sonuçlara veya yorumlarla varılabileceği fikri verilmeli ve ilmin ancak ilmi metotlarla eldeki
verilerin  çeşitli  şekillerde yorumlanması, genelleştirilmesi  ve yayılması  suretiyle gelişeceği
görüşü kazandırılmalıdır,
4.Teknolojik gelişmelere temel teşkil eden "Plazma", "Kök Hücre" ve “Klonlama” gibi yeni konular üzerinde ayrıntılı bilgiler verilmelidir.
5. Atatürkçü düşünce  sisteminde;  Akılcı  ve Bilimci  Davranışın  önemi,  Akılcılığın
Gerçekçilik   ve  Yapıcılıkla   İlişkisi,   Akılcılığın   Sorumlulukla  olan  İlişkisi,   Bilimin   İnsan
Hayatındaki Yeri  ve Önemi, Bilim ve Teknolojiyi Uygularken Göz önünde  Bulundurulacak
Esaslar, Akılcılığın Temeli Bilim ve Teknoloji, "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" prensibi yeri
geldikçe ve bilhassa deney yapılırken temas edilecek, ayrıca bazı konuların sonlarında yer alan
okuma parçaları sınıfta okunup gerekli açıklamalarda bulunulacaktır.

8. Ölçme ve Değerlendirme kriterlerinin gözden geçirilerek varsa aksaklıklar için tedbir alınması,
Ölçme değerlendirme konusunda 1. zümre toplantısında alınan kararların uygulanmasında bir aksaklık yaşanmadığı 2. dönemde de aynı uygulamaların devam ettirilmesine,
Haftalık ders saati 2 olan sınıflarda Biyoloji derslerinde 2. dönemde de en az iki yazılı ve en az bir performans ödevi, haftalık ders saati 2 den fazla olan sınıflarda en az üç yazılı ve en az bir performans ödevi yapılmasına karar verildi.
Yazılı sınav tarihlerininde yıllık planda belirtildiği tarihte yapılmasına, ancak II. Dönem öğretmenler kurulunca alınan sınav haftası kararına uygun şekilde yapılmasına karar verildi.
9. Ödevlerle ilgili çalışmaların gözden geçirilmesi
........., 2300, 2348’e ek ve 2428 sayılı Tebliğler Dergilerinden, dönem performans ödevleri ile ilgili hususlar doğrultusunda ödevler verildiği ve ödevlerle ilgili alınan kararlara titizlikle uyulduğunu ve öğrencilere ödevler konusunda   her türlü yardımın yapıldığını  söyledi. Projeler ile ilgili olarak I. Dönemde alınan karar gereği nisanın ikinci haftasında toplanması ve öğrencilerin ayda bir çalışmaları ve hazırlıklarının kontrol edilmesine karar verildi.

10. Diğer branşlarla işbirliğinin değerlendirilmesi,
Hangi konularda kimlerle işbirliği yapılacağı birinci dönem yapılan zümre toplantısında şu şekilde belirlenmişti. Birinci dönem boyunca ilgili konularla bağlantılı olarak Matematik, Coğrafya ve Kimya öğretmenleriyle yapılan işbirliğinin yine ikinci dönemde de devam etmesine karar verildi.

11. Yıllık ve günlük planlarının uygulanması durumlarının görüşülmesi,
................., planların uygulanmasında problem olmadığını, 9.sınıflarda da 2 haftalık geri kalındığını söyledi. Bunun en önemli sebebi okulumuzun taşınması ile yaşanılan aksaklıklardan kaynaklanmıştır. Dönem sonuna kadar konuların tamamının biteceğini söyledi.

12. Ders işleyiş, teknik ve yöntemlerin gözden geçirilmesi,
...........: Derslerde soru-cevap yöntemini sıklıkla uygulayalım. Not tutturarak ve arada sorular sorarak dersin kavratılmasına  çalışalım. Dersleri sevdirmek için güncelliği koruyan yöntemlere yer verelim dedi
.......: Derslerde sorulan sorulara mantıklı cevaplar veren öğrencileri sınıf içi performans notu ile değerlendirelim. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi ve dışı davranışları ile sosyal ve kültürel faaliyetlere katılma düzeyi, devam devamsızlık durumlarının sınıf içi performans notu verilirken değerlendirilmesi uygun olacaktır dedi..
Konuların işlenişinde uygulanacak yöntemler aşağıda belirtilmiştir;
A) Konuların işlenirken insan yaşantısıyla ilgili yönler ele alınacak ve topluma yapacağı yararlı-zararlı etkileri üzerinde durulacaktır.
B) Ünitede yer alan konular dersin özel öğretim metotlarına uygun olarak gözlem inceleme ve deney yolu ile işlenecek ve değerlendirilecektir.
C)Yapılan gözlem ve deneylerden ana fikre varılacak; böylece Öğrencilere bilimsel düşünme yeteneği kazandırılacaktır. Bunun için konular problemler halinde ele alınacak ve işlenirken aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulacaktır;
l-Problem belirtme,
2-Problem etrafında gözlem ve inceleme yoluyla çeşitli bilgiler toplama,
3-Bu bilgileri problemi çözmeye elverişli şekilde sıralama.
4-Gerekli deneyler yapma
5-Deneylerden sonuçlan çıkarma.
6-Bu sonuçlardan genel bir fikre varma
D) Dersler işlenirken laboratuardaki görsel ve işitsel araçlardan yararlanılacaktır
E) Deneyler mümkünse öğrencilere yaptırılacak, olanaklar kısıtlı olduğu takdirde öğrenci gurup  deney-
leri veya öğretmenin yapacağı gösteri deneylerine yer verilecektir
Basit deney ve deney araçları öğrencilere ev ödevi şeklinde yaptırılacaktır.
F) Derslerin son on dakikası değerlendirilmeye ayrılacaktır
G) Ders!erin hangi yöntem ve tekniklerle işleneceği yıllık planlarda belirtilmiş olup her ders planda belirtilen yönteme göre işlenecektir.

13. Dilek ve Temenniler:
Tüm Biyoloji grubu öğretmenlerimiz olarak alınan kararlara azami ölçüde uymanın yarar getireceği düşüncesi ile bu toplantıların resmi olanı dışında her an yapılabilir olması ve bu şekilde başarının dahada artacağı tartışmasız kabul edildi .İyi dileklerle toplantı başka tarafından sona erdirildi.
Üyeler teşekkür ederek ayrıldılar.

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR