9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 140. Sayfa Cevapları 3.Üniteyi Bitirirken
9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Kimya MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER (3.Ünite)


9.Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı 140. Sayfa Cevapları 3.Üniteyi Bitirirken


ÜNİTEYİ BİTİRİRKEN…

12. Bağ enerjisi ile ilgili I. Kimyasal türleri birbirinden ayırmak için gerekli enerji yaklaşık 40 kj’den büyükse güçlü etkileşimdir.
II. Bağ enerjisi ne kadar büyükse etkileşim o kadar zayıftır.
III. Bağ koparken enerji açığa çıkar. Yukarıdaki yargılardan hangisi veya hangileri doğrudur?
A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) I ve III 
E) I, II, ve III

Cevap:40 kj bir sınır değerdir. 40 kj den küçük ise zayıf büyük ise güçlü etkileşim vardır. 
bağ enerjisi ne kadar büyükse bağı koparmak o kadar zordur yani bağ güçlü etkileşim ile bir arada durur.
bağ oluşumu ekzotermik bağ kopması ise endotermik tepkimedir. o yüzden bağ koparken enerji açığa çıkmaz tam tersi tepkime enerji alır.  Cevap a seçeneğidir 

13. Aşağıda verilen değişimlerden hangisi güçlü bağların kırılması sonucunda meydana gelmiştir. 
A) H2O(s) -> H2O(g)
B) CH4(g) -> CH4(s)
C) MgO(k) -> Mg2+(g)+ O2-(g)
D) C2H5OH(s) -> C2H5OH(g)
E) Ar(s) -> Ar(g)

Fiziksel değişimler zayıf etkileşimlerin ortadan kalkması ile oluşur. Bu soruda A,B,D ve E şıklarında fiziksel değişimler söz konusu iken C şıkkında bir kimyasal bileşiğin iyonlarına ayrılması yani kimyasal bir değişim söz konusudur. Burada güçlü etkileşimlerin kırılması ile molekül iyonlarına ayrışmıştır.


14. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlıdır?
(1H, 6C, 7N, 8O, 9F, 16S, 17Cl, 20Ca)
A) CCl4 
B) NO2 
C) CaF2 D) H2SO4 
E) H2O

Cevapİyonik bağ, metal ve ametal iyonlar arasında gerçekleşen; elektron alış verişine bağlı kurulan bir çeşit bağdır. Bu bağın temelinde atomların kararlı yapıya ulaşma eğilimleri yatar. Kararlı yapı demek son katmanlarını gerekli elektron sayısıyla doldurmak demektir. Örneğin 8A grubu elemenleri olan ve özel adlarıyla "soygazlar" olarak nitelendirilen elementler, son kabukları dolu olan elementlerdir ve son derece kararlıdırlar. Bu sebeple bağ yapmak istemezler.
Bu durumda elimizde elektron almaya yatkın ametaller ve elektron vermeye yatkın metaller kalır. Her iki element için de eğilim, kararlı olmaya yöneliktir.
Sorumuzdaki karbon, azot, klor, oksijen, hidrojen, kükürt ve flor ametal yapıdayken; kalsiyum metal özellik gösterir. Nitekim son katmanındaki 2 elektronu vererek kararlı yapıya ulaşır.
Bu durumda C şıkkında verilen kalsiyum metali ile flor ametalinin oluşturduğu yapı iyonik bağlı olur.

15. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kovalent bağlıdır?
(6C, 7N, 8O, 9F, 11Na, 13Al, 16S, 19K, 20Ca)
A) CF4 
B) Ca(NO3)2 
C) Al2O3 
D) K2S 
E) NaF

CevapSoruda verilen elementleri tek tek incelersek;
C: ametal,
N:ametal,
O:ametal,
F:ametal,
Na:metal,
Al:metal,
S:ametal,
K:metal,
Ca:metal
Metal-ametal bileşikleri iyonik bağlı bileşiklerdir, oluşumları sırasında elektron alışverişi olur. Bu durumda B,C,D,E şıklarının tamamı iyonik bağlıdır.
A şıkkına baktığımızda ise CF4'ün ametal-ametal bileşiği olduğu ve bu bileşiğin elektron paylaşımı ile oluştuğu görülmektedir. Bu şekilde oluşan bağa KOVALENT BAĞ denir.
Doğru seçenek A şıkkıdır.

16. Metalik bağla ilgili;
I. Güçlü etkileşimdir.
II. Elektronların oluşturduğu elektron denizi ve pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik etkileşimdir.
III. Metallerin oluşturduğu bileşikler metalik bağ ile oluşur.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) I, II ve III 
B) I ve II 
C) I ve III 
D) II ve III 
E) Yalnız I

Cevap:Güçlü etkileşimler 3 e ayrılır ( iyonik, kovalent, metalik) metalik bağ bu yüzden güçlü etkilesimdir ve oluşumu ise 2 ncı öncülde anlatıldığı gibidir. metalik bağlar adı üzerinde metalleri bir arada tutan elektro statik etkileşimlere denir.  Cevap a seçeneğidir 

17. Aşağıda verilen bilgilerden
I. Isı ve elektriği iyi iletirler.
II. Kırılgandırlar.
III. Dövülerek işlenebilirler.
IV. Yüzeyleri parlaktır.
Hangisi ya da hangileri metalik bağın metallere kazandırdığı özelliklerdendir?
A) I, II ve III 
B) I, III ve IV 
C) I, II ve IV 
D) II, III ve IV 
E) I, II, III ve IV

CevapDoğru cevap B seçeneğidir. (I, III ve IV)
Metaller kırılgan değildirler, esnektirler ve şekillendirilmeleri kolaydır.
Metal atomları arasındaki etkileşimin güçlü olması nedeniyle metallerin erime ve kaynama noktaları yüksektir.
Metal atomlarının bir arada bulunması, birbirine tutunması, elektronların hem kendi atom çekirdeği hem de komşu atom çekirdekleri tarafından çekilmesidir.

18. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerden hangisinin sistematik adlandırılması yanlış verilmiştir?
A) MgCl2 -> Magnezyum klorür
B) Cu(OH)2 -> Bakır (II) hidroksit
C) KNO3 -> Potasyum nitrat
D) Na2CO3 -> Sodyum karbonat
E) HgO -> Cıva (I) oksit

CevapA) MgCl2 bir metal-ametal bileşiğidir. Önce metal sonra ametal yazılır. İsimlendirilirken de önce metal sonra ametalin adı söylenir. Bu bileşiğin adı magnezyum klorürdür, bu şık doğru.
B)Cu(OH)2 bir metal-kök bileşiğidir. Önce metal sonra kök yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus bakırın bileşiklerinde hem +1, hem de +2 değerlik alabilme özelliğidir. Bu nedenle bakırın değerliği mutlaka belirtilmelidir. Bakır (II) hidroksit doğru adlandırmadır.
C)KNO3 bir metal-kök bileşiğidir. Önce metal sonra kök yazılır. Potasyum nitrat doğru isimlendirmedir.
D) Na2CO3 bir metal-kök bileşiğidir. Aynı şekilde metal ve kökün adı sırasıyla söylenir. Sodyum karbonat doğru cevaptır.
E) HgO bir metal-ametal bileşiğidir. Önce metal sonra kök yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken yukarıda bakırda olduğu gibi civanın bileşiklerinde aldığı +1 ve +2 değerliklerinin bilinmesidir. Bu nedenle civanın değerliği mutlaka belirtilmelidir. Civa burada 2 değerlik almıştır, oksijenin değerliği de -2 olduğundan bileşik HgO şeklinde yazılmıştır, ancak adlandırılması Civa (II) oksit olmalıdır.

19. Yukarıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin ya da hangilerinin sistematik adı doğru verilmiştir? A) Yalnız I 
B) Yalnız II 
C) Yalnız III 
D) II ve III 
E) I, II ve III

CevapSeçeneklere baktığımızda hepsinin ametal-ametal bileşikler olduğunu görüyoruz. Bu bileşiklerde bileşiği oluşturan atomların sayısı latince olarak belirtilir.

I. NO: azot monoksit şeklinde isimlendirilir. Azotun başına mono gelmesine gerek yoktur, oksijenin başına gelen mono-oksit birleşerek monoksit diye okunur.
II. CS2: karbon disülfür şeklinde isimlendirilir. Kükürtün başına ikiyi ifade etmesi için di getirilir.
III. P2O5: di fosfor penta oksit şeklinde isimlendirilir. P fosfor elementinin simgesidir. Potasyum elementinin simgesi K'dır.
Doğru cevap B, yalnız II

20. Zn2+ iyonunun hidroksit, karbonat, nitrat, sülfat ve fosfat iyonlarıyla oluşturacağı bileşiklerden hangisinin formülü yanlış verilmiştir? A) ZnCO3 
B) Zn(NO3)2 
C) Zn(SO4)2 
D) Zn(OH)2 
E) Zn3(PO4)2

CevapNitrat, NO3-: -1 değerlikli bir köktür. Yükler dengesinin sağlanması için Zn2+ ile oluşan bileşikte Zn(NO3)2 olur.
Karbonat, CO3-2: -2 değerlikli bir köktür. Yükler dengesinin sağlanması için Zn2+ ile oluşan bileşikte ZnCO3 olur.
Hidroksit, OH-: -1 değerlikli bir köktür. Yükler dengesinin sağlanması için Zn2+ ile oluşan bileşikte Zn(OH)2 olur.
Fosfat, PO4^3-: -3 değerlikli bir köktür. Yükler dengesinin sağlanması için Zn2+ ile oluşan bileşikte Zn3(PO4)2 olur.

C şıkkındaki sülfat, SO4^2- ise -2 değerlikli bir köktür. Yükler dengesinin sağlanması için Zn2+ ile oluşan bileşikte ZnSO4 olur. Dolayısıyla Zn(SO4)2 yanlıştır.MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF KİMYA DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR