Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın düzenlediği basın toplantısı ile açıklanan zorunlu eğitim kademelerindeki 53 derse ait yeni öğretim programından, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışındaki 51 dersin program taslağı bugünden itibaren askıya çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın düzenlediği basın toplantısı ile açıklanan zorunlu eğitim kademelerindeki 53 derse ait yeni öğretim programından, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri dışındaki 51 dersin program taslağı bugünden itibaren askıya çıkarıldı.

Yeni müfredat için, "http://mufredat.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden öğretmenlerden velilere, öğrencilerden uzmanlara kadar herkes, yeni taslak ders programlarını inceleyerek öneri, şikayet ve eleştiride bulunabilecek. Görüş bildirmek isteyenler adını, soyadını ve mail adresini vermek zorunda olmayacak. Yapılacak öneriler incelenerek, müfredat çalışmalarına 20 Şubat'ta son şekli verilecek ve daha sonra kitap yazımları başlayacak.

Müfredatta, "Tarih bilinci", "Sağlıklı yaşama ve yaşlanma"nın yanı sıra "15 Temmuz Demokrasi Zaferi", "21. yüzyıl becerileri", "Atatürkçülük", "Değerler eğitimi", "Milli Eğitim Kalite Belgesi", "Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi", "Yaşam becerileri" de ana eksenler olarak belirlendi.
Öğretim programlarının akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Bilişim teknolojilerinin kullanımı ile kazanımlar EBA içerikleriyle eş güdümlü hale getirildi.
Ülkenin tarihsel, kültürel, sosyal ve ahlaki birikimi, milli, manevi kültürel değerler eğitimi yaklaşımıyla programlara eklendi.
Güncellenen öğretim programlarında değerler, konu ve kazanımlarla ilişkilendirildi veya işlenecek değerler belirlenerek bunların kitap yazımında yer alması ve sınıfta verilmesi zorunlu hale getirildi.
Yeni müfredat taslağı, TIMSS, PISA, TEOG ve üniversite sınavları gibi tüm merkezi sınavlardaki kapsam ve kazanımlar da dikkate alınarak oluşturuldu. Bu kapsamda, yeni müfredat, sahadan gelen bilgiler doğrultusunda sürekli güncellenecek.
Beşinci sınıflardan itibaren yabancı dil ağırlıklı hazırlık sınıflarına, 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren 81 ilde belirlenen 500 pilot okulda başlanacak.
- Müfredat taslağındaki yenilikler
Taslakta, öğrencilere duygu yönetimi, farklılıklara saygı, güven, iletişim, kaynakların kullanımı, kendini ifade etme, kendini koruma, kendini tanıma, kurallara uyma, mekanı algılama, milli ve kültürel değerleri tanıma, öz saygı, sevgi, saygı, sorumluluk ve sosyal katılım konu başlıklarında genel kazanımların aktarılması hedeflendi.
Girişimcilik, finansal okuryazarlık, toplumsal cinsiyet eşitliği, siber güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik stratejisi, ulusal fikri haklar, çölleşme, vergi bilinci gibi çeşitli konulara da öğretim programlarında yer verildi.
Mevcut tarih kitaplarında, İkinci Dünya Savaşı'na kadar anlatılan Türkiye Cumhuriyeti tarihi, 1950-2016 yılları arasındaki yakın tarih de dikkate alınacak şekilde müfredata girdi.
Yakın tarih içinde, özellikle 15 Temmuz darbe girişimi, milli iradeye sahip çıkış, AB üyelik süreci ve Kıbrıs müzakereleri gibi son döneme damgasını vuran gelişmeler de yer aldı.
- Matematik dersleri gündelik hayatla ilişkilendirilecek
Ortaokul matematik derslerinde cebir, geometri, veri işleme, olasılık konularının ağırlığı artırıldı. Programda, somut öğretim materyalleri, oyunlar, etkinlikler ile gündelik hayatla ilgili problemlerin çözümünde matematiğin kullanımı esas alındı. Ayrıca, matematik derslerinde bilgi bilişim teknolojilerinin ve yazılımların kullanımının da teşvik edilmesi planlaması yapıldı.
Fen bilimleri programında ise bilimsel, teknolojik ve çevresel okuryazarlık becerilerinin kazandırılması konularına yer verildi.
Kodlama becerisinin geliştirilmesi için ilkokul birinci sınıftan itibaren, algoritmik düşünme kabiliyetini geliştirecek çalışmaların yapılması hedeflendi.
Öğretim programlarında akademik bilgi yoğunluğu azaltıldı. Derslerde öğrencileri zorlayan, özel ders, ek kaynak gibi ihtiyaçları doğuran, bir üst öğrenim düzeyine bırakılması gereken konu ve işlem basamakları ayıklandı.

Cebir ilk kez 6'ncı sınıfta

1, 2 ve 3’üncü sınıfta okutulan ders kapsamında öğrencilere kazandırılacak temel yaşam becerilerinde, “kendini koruma ve tanıma” eklendi. Eski müfredata göre hayat bilgisi programında öğrencilerin, hoşgörü, sevgi, saygı, barış, yardımseverlik, adalet ve vatanseverlik gibi kişisel nitelikleri ve değerleri geliştirmelerine yardımcı olunacağı vurgusu vardı.

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİYLE TEKRARA DÜŞMEMEK İÇİN
Ortaokul matematik derslerinde, cebir ayrı bir ünite olarak işlenecek ve ağırlığı artırılacak. Programda, somut öğretim materyalleri, oyunlar, etkinlikler ile gündelik hayatla ilgili problemlerin çözümünde matematiğin kullanımı esas alındı. Cebir öğrenme alanına ilişkin kazanımlar ilk olarak 6’ncı sınıfta öğrencilerin karşısına çıkacak. Bu sınıf seviyesinde öğrencilerden aritmetik dizilerde istenilen terimi bulmaları, cebirsel ifadeleri anlamlandırmaları ve cebirsel ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapmaları hedefleniyor. 8’inci sınıfta ise cebir öğrenme alanına çok daha geniş yer veriliyor.

Liselerde okutulacak “Türk Kültürü ve Medeniyet Tarihi Dersi”nin öğretim programında da önemli değişiklikler yer aldı. İçeriği tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları da kapsadığı anlayışı ile ilk Türk devletlerinden başlayarak Cumhuriyet dönemini kapsayacak şekilde belirlenen dersin son kazanımları, “11. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ders içeriği dikkate alınarak tekrara düşmemek amacıyla” sınırlandırıldı.  

OKUMAYA TEŞVİK
Taslağa göre, Türk kültürü ve medeniyet tarihi dersinde öğretmen, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumlulukları yerine getirmede yol gösterici, öğrencilere millî-manevi, kültürel, insanî, ahlaki, değerlerin aktarılmasında ise etkin olacak. Öğretmen, öğrencileri ders kitabında olmayan fakat program kazanımları ile örtüşen, derse ilişkin konuları sevdirecek roman, hikâye, makale, deneme gibi ürünleri okumaya teşvik edecek.

FETÖ VE PKK
Müfredat taslağında yakın tarih de var. Lisedeki çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinin programına “1990 sonrası Türkiye’deki gelişmeler” başlığı eklendi. Bu başlık altında, 1994 ve 2001 ekonomik krizleri, 28 Şubat, PKK ve FETÖ’nün ortaya çıkış nedenleri ve terörü önlemeye yönelik tedbirler anlatılacak. 

FEN DERSLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kamuoyunun görüşüne sunulan ilkokul ve ortaokul fen bilimleri müfredat taslağında, reform niteliğinde uygulamalar yer aldı. Buna göre öğrenciler, derslere 4. sınıftan itibaren eklenen "fen ve mühendislik uygulamaları" ünitesi kapsamında, bilimsel yenilikçi ürün tasarlayacak ve bunu yıl sonunda okulda düzenlenecek "bilim şenliğinde" tanıtacak.

AA muhabirinin kamuoyuna açıklanan yeni ilkokul ile ortaokul fen bilimleri müfredatından ve eğitim uzmanlarının görüşlerinden derlediği bilgilere göre, ilkokullarda 3. sınıftan itibaren okutulan fen bilimleri dersi öğretim programında reform niteliğinde değişiklikler yapıldı.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan yeni müfredat taslağında, fen bilimleri dersinin öğretim programında, fen okuryazarı olarak girişimci ruha sahip yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmek hedefi konuldu.
Bu kapsamda programda, öğrencilerin faydalı ürünler geliştirebilmesi için "faydacılık" felsefesinin benimsenmesi dikkati çekti.
Fen okuryazarlarının, araştıran, sorgulayan, mantıksal muhakemeyle karar veren, yaratıcı düşünen, problem çözebilen, öz güveni olan, iş birliğine açık, kendini ifade edebilen, girişimci, sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen bireyler olduğuna işaret edilen programda, bununla birlikte, fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutuma, ahlaki ve milli değerlere, fen bilimlerinin, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevreyle ilişkisine yönelik anlayışa ve psikomotor becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesi beklentisi yansıtıldı.
Ayrıca fen bilimleriyle diğer disiplinleri bütünleştirerek, teorik bilgilerini ve becerilerini uygulama ile ürüne dönüştürme sürecini yönetebilen bireylerin yetişmesi hedeflendi.
Bu bakış açısıyla yetişen bireylerin, astronomi, biyoloji, fizik, kimya ve yer bilimleri alanına ilişkin temel bilgilere, doğal çevrenin keşfedilmesine ve uyum içinde yaşanmasına yönelik becerilere sahip olması gerektiğinin altı çizildi.
- Üniteler sıralaması değiştirildi
Yeni müfredat taslağında, ilkokul 3. sınıflardan itibaren okutulan fen bilimleri derslerindeki ünite konularının sıralaması değiştirildi. Öğrenciler, fen bilimleri derslerine ilk kez 3. sınıflarda biyolojiyle başlayıp fizik, kimya ve astronomiyle devam ederken, yeni müfredat taslağında bu farklı hale getirildi.
Yeni müfredatta, öğrencilerin fen bilimleri derslerine ilk olarak astronomiyle (evren ve dünya) başlaması, daha sonra biyoloji, fizik ve kimya gibi dersler alması planlandı.
Eğitim uzmanları, bu sıralamanın değiştirilmesinin öğrencilerin, fen bilimlerinde yer alan konulara daha iyi adaptasyon sağlanması ve bilimi daha çok sevmeleri için çok olumlu sonuçlar doğuracağını belirterek, kararı "radikal bir değişim" olarak yorumladı.
Yeni taslağa göre, öğrenciler 3. sınıfta ilk kez fen bilimlerine başladıklarında, Dünya'nın şekli, katmanları ve yapısı, Dünya'nın şekliyle ilgili model hazırlama gibi konuların bulunduğu astronomi derslerini görüp, daha sonra biyoloji konularına geçiş yapacak.
- Fen ve mühendislik uygulamaları müfredata girdi
Önemli değişikliklerden biri de tüm eğitim kademelerinde okutulan fen bilimleri dersine, 4. sınıftan itibaren "fen ve mühendislik uygulamaları" adı altında bilim uygulamalarını kapsayan yeni konunun eklenmesi oldu.
İlk kez fen bilimleri dersine eklenen bu ünite konusunun önemine işaret eden uzmanlar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu ünitenin konulması aslında 'science, technology, engineering, mathematics' kelimelerinin baş harflerinin kısaltmasından oluşan STEM yaklaşımının, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar müfredata girmesi anlamını taşıyor. Müfredata eklenen fen ve mühendislik uygulamaları ünitesinde ise mühendislik ve tasarım becerilerinin yanında girişimcilik ruhuna sahip bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu alan, fen bilimlerinin matematik, teknoloji ve mu¨hendislikle bu¨tu¨nleştirilmesi sağlanarak, problemlere disiplinler arası bakış açısıyla, öğrencileri buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırarak, edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak u¨ru¨n oluşturmalarını ve bu u¨ru¨nlere nasıl katma değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejileri geliştirmelerini amaçlamaktadır." 
Buna göre, yeni müfredatta öğrenciler fen ve mühendislik uygulamaları dersinde "bilim uygulamaları" yapacak. Öğrenciler, bu uygulamalı derste, günlük hayattan bir problemi tanımlayacak, problemi malzeme, zaman ve maliyet kriterleri kapsamında ele alacak, muhtemel çözümler üretecek ve bunları karşılaştırarak kriterler kapsamında uygun olanı seçecek.
Son olarak da öğrenciler, geliştirdikleri ürünü tasarlayacak ve sunacak. Ürünün tanıtımı "bilim şenliği" ortamında yapılacak.
Öğrencilerden, ürün geliştirme aşamasında deneme yapmaları, bunun sonucunda elde ettikleri nitel ve nicel verileri, gözlemleri kaydetmeleri ve grafik okuma veya oluşturma becerileriyle değerlendirmeleri beklenecek.
- Bilimsel ürün pazarlama stratejileri 6. sınıfta
Öğrenciler, 6. sınıftan itibaren ise geliştirdikleri bilimsel ürünleri pazarlamak için stratejiler oluşturacak, tanıtım için gazete, internet veya televizyon reklamı tasarlayacak, böylece yenilikçilik ve girişimcilik eğitimine de başlangıç yapacak.
Yeni müfredata göre, öğretmenlerin rolü, öğrencilere fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bütünleştirilmesi için rehberlik ederek, onları üst düzey düşünme, ürün geliştirme, buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaştırmak olarak açıklandı.
Türkiye'nin bilimsel araştırma ve inovasyon kapasitesini artırması, diğer ülkelerle rekabet edebilmesi için fen ve mühendislik uygulaması kapsamında genç yaşta öğrencilerin buluş yapma, bunlara katma değer kazandırabilme cesaret ve yetkinliğine sahip olması açısından bu programın önem taşıdığını vurgulayan uzmanlar, "Bundan dolayı bu program, sadece öğrencileri icat etmeye yöneltmeyecek, aynı zamanda bir inovasyon ekosistemi de oluşturacak doğaya sahip görünüyor." ifadelerini kullandı.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR