TARİH -9
a)Türklerin Tarih Boyunca Kullandıkları Takvimler
b)   İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
c)  İlkçağ Mezopotamya Uygarlıkları
d)Mezopotamya Medeniyetinin Dünya Kültür ve Medeniyetine Katkıları
e)   Mısır Uygarlığı
f)  Orta Asya Uygarlığı
g)İslamiyet’ten önceki Orta Asya’da Kurulan Türk Devletleri ve Bu Devlerin Kültür ve Medeniyeti
h)   Asya Hun Devleti’nin Siyası Hayatı ve Mete Han Dönemi.
     j)     Göktürkler ve Orhun Abideleri.
k)   Uygurlarda Kültürel Hayat.
l)     Hz. Muhammed Dönemi Savaşları’nın Sebepleri, Sonuçları ve İslam Tarihi’ndeki Önemleri.
m) Dört Halife Dönemi
n)İslam Dünyası’nda Derin Ayrılıklara Neden Olan Olaylar (Cemel Vakası,Sıffin Savaşı,Hakem Olayı ve Kerbela Olayı).
o)   islamiyetin Türk Dünyasındaki Etki ve Değişimleri
p) Türkiye Tarihi Açısından Etkili Olan Savaşların Sebepleri ve Sonuçları ( Pasinler, Malazgirt ve Miryakefalon Savaşları). 
r)    Anadolu’nun Türkleşmesi
s)    Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde Ermenilerin Durumu.
t)     24 Oğuz boyu, boyların özellikleri ve sembolleri
u)   Türk-İslam Bilginleri
v)  Türkiye Selçuklu Devleti ve Haçlılar
w)  Kösedağ Savaşı ve Sonuçları
x)Malazgirt Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Türk devlet ve Beylikleri (1.Beylikler Dönemi)
y)Kösedağ Savaşı Sonrası Anadolu’da Kurulan Beylikler (II.Beylikler Dönemi)

TARİH - 10
a)   Türklerin Rumeli’ye Geçişi ve Osmanlı-Haçlı Savaşları.
b)   Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu’nda Ahileri Etkisi.
c)    Osmanlı Devleti’nin Kısa Sürede Büyüyüp Gelişmesini Sağlayan Faktörler.
d)   Orhan Bey,1.Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Anadolu Türk Siyasi Birliği’ni Sağlama Faaliyetleri.
e)   Evlâd-ı Fatihan-Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalar.
f)     I. Bayezid döneminde devlet düzenini yerleştirmek içi yapılan Siyasi ve Kültürel faaliyetler.
g)   Ankara Savaşı’nın sebebi, gelişmesi, sonuçları ve Fetret Dönemi.
h)   İstanbul’un Fethi’nin Türk ve dünya Tarihi açısından sebepleri, gelişmesi, sonuçları ve önemi.
i)     Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi ve Sonuçları.
j)     Osmanlı Devleti’nin Toprak Sistemi.
k)   Osmanlı Devleti’nin İskan Siyaseti
l)     Osmanlı Devleti’nin Ordu Teşkilatı.
m) Coğrafi Keşifler ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri.
n)   Fransız İhtilali ve Osmanlı Devleti’ne etkileri
o)   Sanayi İnkılâbı ve Osmanlı Devleti’ne Etkileri,
p)   Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları
q)   Osmanlı Devleti’nde Merkez Yönetimi.
r)    Osmanlı Devleti’nde Eyalet ve Taşra Yönetimi.
s)    Yeniçeri Ocağı,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
t)     Tımarlı Sipahiler,kuruluşu,faaliyetleri ve sonu.
u)   Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan I.Dünya Savaşı başlangıcına kadar Ermeni Meselesi.
v)   17.Yüzyılda Çıkan İç İsyanlar Sebep ve Sonuçları
w)  17.Yüzyıl Islahatları
x)   III.Selim Dönemi Islahatları
y)   II.Mahmut Dönemi Islahatları
z)    20.Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Katıldığı Savaşlar
aa)         Mısır Sorunu ve Çözümü
bb)         Boğazlar Sorunu
cc)Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı ve Faaliyetleri
dd)         Osmanlı’dan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okullar.
ee)         Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
ff)  Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin

T.C İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - 11
a)   I. Dünya Savaşı’nın sebepleri, sonuçları ve savaş hakkında bilgi.
b)   Milli Cemiyetler ve Milli varlığa düşman cemiyetlerin amaçları ve çalışmaları.
c)    Mondros, Sevr, Mudanya ve Lozan Antlaşmalarının maddeleri ve bu antlaşmalara zemin hazırlayan olaylar.
d)   TBMM’nin açılması; açılmasına zemin hazırlayan olaylar ve TMMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar.
e)   Devlet ve toplum kurumlarının çağdaşlaşması konusunda yapılan inkılaplar.
f)     Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri
g)   Cumhuriyet’e Yönelik Tehditler ve Sonuçları
h)   Atatürçülüğün Temel ilkeleri ve Bütünleyici ilkeler.
i)     Atatürk’ün hayatı, aldığı eğitim, katıldığı savaşlar, siyasi faaliyetleri ve fikirleri.
j)     Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
k)   Musul Sorunu ve Sonucu
l)     Boğazlar Sorunu ve Sonucu
m) Hatay Sorunu ve Sonucu
n)   Kazım Karabekir’in Hayatı
o)   Lozan Barış Konferansı ve Antlaşması.
p)   Ermeni Sorunu,1915 Olayları ve Kurtuluş Savaşı’nda Ermenilerin Faaliyetleri
q)   Bütün Yönleri İle Kuva-yı Milliye

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
1.Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeler(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi)
2. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)’nin kurulması ve sonrasında Orta Asya’daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası)
3. İki savaş arası dönemde Avrupa’da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler(Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ,Savaş Sonrası Almanya ,Nazilerin Yükselişi)
4.İki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler
5.1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri(İki Savaş Arası Türk Dış Politikası)
6. Yumuşama politikası(Anlamı, Kökeni ve Ortaya Çıkışı)
7. Yumuşama dönemi ve sonrası Arap-İsrail savaşlarının sebep ve sonuçları, ve Filistin Sorunu
8. Yumuşama dönemi ve sonrası İran ve Irak’taki siyasi gelişmeler(İran – Irak Savaşının sebep ve sonuçları)
9. Yumuşama dönemi ve sonrası Türk Dış Politikası
10.Yumuşama dönemi ve sonrası Türkiye’de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
11.Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Bu Süreçte Meydana Gelen Gelişmeleri
12.Doğu Bloku’nun dağılmasından sonra Ortadoğu ve Afganistan’da meydana gelen gelişmeleri
 Küreselleşen Dünyadaki  Türk Dış Politikası
13.Küreselleşen Dünyadaki   Türkiye’de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
14.Küreselleşen Dünyada Meydana Gelen Gelişmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Yorum Yazın

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR