Okul ve kurumların ‘‘branşlar’’ itibariyle haftalık ders yükünün ne olduğu ve nasıl hesaplanacağı hakkında 10.08.1999 Tarihli ve 23782 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesindeki; “Okul ve kurumların yönetici ve öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar şunlardır:
c) Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında;

1) Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınır.
2) Öğretmenlerin; öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınır.” hükümleri dikkate alınmaktadır.
Bu durum hakkında ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.10.2002 Tarih ve 92492 Sayılı 2002/79 Nolu “Norm Kadro Uygulaması” Konulu Genelgesinin 2. maddesinde; “Bilindiği gibi, bölüm ve atölye şefleri, ilgi (a) Yönetmeliğin 14 üncü maddesi uyarınca öğretmen kadrosu içinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütecekler, aynı zamanda bölüm veya atölye şefliği görevinin gereğini de yerine getireceklerdir.
Bu bakımdan atölye ve laboratuar öğretmeni norm kadrosuna esas alınacak ders yükünün hesabında; ilgili alandaki haftalık ders saati sayısına, her bölüm başkanı için 10 saat, her atölye şefi için 6 saat eklenmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.
Yine aynı konuda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.01.2004 Tarih ve 1762 Sayılı “Norm Kadro Uygulaması” Konulu Yazılarının 6. maddesinde; “Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında; Talim Terbiye Kurulu Kararlarına göre o branş için aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınacaktır.
Öğretmenlerin öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri ile bölüm, atölye ve laboratuar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri dikkate alınacaktır.
Mesleki ve teknik öğretim kurumlarındaki bölüm ve atölye şefleri, öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirildiğinden, branşlarına uygun ders görevlerini fiili olarak yürütmekle birlikte aynı zamanda bölüm ve atölye şefliği görevini de yerine getirmekte olduklarından, atölye ve laboratuar öğretmeni norm kadrosuna esas alınacak ders yükünün hesabında, ilgili alandaki haftalık ders saati sayısına her bölüm için 10 saat, her atölye için 6 saat daha ilave edilecektir.” açıklamaları da bulunmaktadır.
Bu mevzuat hükümlerine göre Ders Yükü; Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesine göre hesaplanacak olan ders yüküdür.
Bu Ders Yüküne; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken seçmeli dersler dahil tüm derslerin, “Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevi”nin her 10 saate 1 saat olarak ve “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi” karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değerin ve bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan sürelerin katılması gerekmektedir.
Ayrıca Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. maddesindeki; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar. Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımlar, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.” hükümlerine göre bir branştaki ders yükün o branştaki tüm öğretmenlere ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit dağıtılacaktır.
Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 Tarihli
77941 Sayılı ve “Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” Konulu yazılarının 4. paragrafında; “Ayrıca ilgi Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde; “Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.”, Geçici 1 inci maddesinde de; “Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte halen koordinatör okullarda norm kadro fazlası konumda bulunan öğretmenler eski görev yerlerine norm kadro fazlası öğretmen olarak atanırlar. Bu fazlalığın giderilmesine kadar, öğretmen fazlalığının bulunduğu branşta o okul ve kurumlara 21 inci madde gereğince yapılan atamalar hariç, hiç bir şekilde atama yapılmaz ve ders dağılımlar, mevcut norm kadrolarla ilişkilendirilen öğretmenler ile norm kadro fazlası öğretmenler arasında ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılır.” şeklinde Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm
Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi hükümlerine yer vererek halen uygulamada olduğunu ifade etmiştir.
Yine 03.07.2002 Tarihli Ve 24804 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Mesleki Ve
Teknik Eğitim Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 267. maddesi (a) fıkrası; “a) Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilir.” ve (e) fıkrası; “e) Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de eklenir.” hükümlerine göre teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilmekte ve Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevi de ders yüküne eklenmektedir.
İlgi Yayımlanan Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 267. maddesi (a) fıkrasında yer alan Kurumdaki teorik ve uygulamalı meslek dersleri, ders bütünlüğü dikkate alınarak öğretmenlere dengeli olarak dağıtıldıktan sonra İşletmelerde Meslek Eğitimi adı altında ek ders görevi verilmesi ve (e) fıkrasında yer alan Atölye ve meslek dersleri toplam ders yükü hesaplanırken alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, ilgili mevzuata göre Planlama, Bakım, Onarım adı altında verilen ek ders görevinin de eklenmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer verdiğim mevzuat hükümlerine göre Ders Yükü; Okul ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar” başlıklı 15. maddesine göre hesaplanacak olan ders yükü olup Bu Ders Yüküne; Talim ve Terbiye Kurulu kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken seçmeli dersler dahil tüm derslerin, “Ders Dışı Hazırlık Ve Planlama Görevi”nin her 10 saate 1 saat olarak ve “Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik Dersi” karşılığı ek ders saati sayısı (2 saat) ile çarpımı sonucunda bulunacak değerin ve bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan sürelerin katılması ve bu sürelerin o branştaki tüm öğretmenlere ders bütünlüğü de dikkate alınarak eşit şekilde dağıtılması gerekmektedir.
1- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01.10.2002 Tarih ve 92492
Sayılı 2002/79 Nolu “Norm Kadro Uygulaması” Konulu Genelgesi.
2- Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 06.01.2004 Tarih ve 1762
Sayılı “Norm Kadro Uygulaması” Konulu Yazıları.
3- Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 21.11.2011 Tarihli
77941 Sayılı ve “Norm Kadro Fazlası Öğretmenler” Konulu Yazıları.
Bilgisayarınıza indirmek İçin tıklayınız.

Yorum yazın:

0 yorum:

1.YORUMLARA ADINIZI VE ŞEHRİNİZİ YAZINIZ. BU BİLGİLER YAZILMAZSA CEVAP VERİLMEYECEKTİR
2.SORULAR ONAYLANDIKTAN SONRA YAYINLANACAKTIR.
3.GMAİL HESABI OLANLAR YORUMU YAZDIKTAN SONRA ALTTAKİ BENİ BİLGİLENDİRİ TIKLARSANIZ SORULARA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR MAİL ADRESİNİZE GELECEKTİR
4.KÜFÜR VE ŞİDDET İÇEREN YORUMLAR YAYINLANMAYACAKTIR

SON YORUMLAR