EN İYİLER

YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)
Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ (5.Ünite)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 203. 204. 205. Sayfa Cevapları 5. Ünite Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 203 Cevabı

Aşağıdaki terimleri birer cümleyle açıklayınız. 
Mülk: Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer ya da yapı.
Emir-i dad: Örfi hukuk konuları ile ilgili davalara bakan mahkemelerin başıdır.
Çetr: Hükümdar sefere veya alayla bir yere giderken başı üzerinde tutulurdu
Atabey: Eski Türk devletlerinin kimilerinde, özellikle de Selçuklularda, şehzadelerin eğitimiyle ya da bir eyaletin bağımsız olarak yönetimiyle görevlendirilmiş vezirlere verilen san.
Tasavvuf: Tanrı’nın varlığını, birliğini, niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliğiyle, yaratılanla yaratanın bir oluşu, aynı kaynaktan gelişi anlayışıyla açıklayan dinsel ve felsefi akım, İslam gizemciliği
Oğuzlar: Türk kavimlerinin en ünlüsü ve önemlisi Oğuzlar’dır. Selçukoğullarının tarih sahnesine çıkmasıyla Oğuzlar, tamamen birinci dereceye yükselmiş, adeta Türklüğe hakim olmuşlardır. Buğun Türkiye, Balkanlar, Irak, İran, Kafkasya ve Türkmenistan’da yaşayan Türk’lerin hemen tamamı Oğuz’dur.
Kutadgu Bilig: Kutadgu Bilig, 1070 yılında Yusuf Has Hacip tarafından yazılan bir eserdir.
Büyük Divan: Büyük Selçuklu Devleti’nde sultanlara danışmanlık yapan kuruldur
Siyasetnâme: Ülkedeki siyasi ve sosyal hayat, askeriye ve maliye ile ilgili kanunlar, gelenek ve görenekler ele alınmaktadır. Dini bakış açısı ile ele alınan eserlerde Kuran’dan hadislerden ve tarihten örnekler verilmektedir. İbret alınması açısından vazifesini doğru yapmayan yöneticilerin uğradığı zararlar hikayecilik ve fıkralar halinde anlatılmaktadır. Yusuf has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig bu türün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Ayrıca Nizamülmülk’ün Siyasetname’si ve İbn-i Haldun’un Mukaddime’si türün en başarılı örnekleri olarak kabul edilmektedir
Melik: hakan, hükümdar, padişah

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. İslamiyet’i kabul eden ilk Karahanlı hükümdarı kimdir?
Cevap: Orta Asya coğrafyasında yaşayan Türkler, bu coğrafyayı kendilerine yurt edinmişlerdir. Türkler birçok devletin kurulmasında öncü olmuşlardır. İslamiyet’in kabul edilmesinden sonra 840 yılında Karahanlı Devleti, ilk Türk-İslam devleti olarak kurulmuştur. Orta Asya topraklarında İslam devleti olarak hüküm sürmüştür.Karahanlı Devleti hükümdarlarından Satuk Buğra Han İslamiyet’i kabul eden ilk Karahanlı Hükümdarı olarak tarihe geçmiştir. İslamiyet’in Orta Asya topraklarında yeşermesinde ve yayılmasında önemli bir yere sahiptir. Karahanlı Devleti Türk Tarihi açısından bir ilk olarak İslam devleti olarak varlığını sürdüren bir devlet olmuştur. İslam bir devlet şekli emretmediyse de belli prensipler ortaya koyarak kesin hükümler vaz etmiştir.

2. Nizamiye Medreseleri hangi devlet zamanında kurulmuştur?
Cevap: Büyük Selçuklu Devleti döneminde eğitim ve öğretim çalışmaları dönemin en geniş imkanlarının oluşmasına neden olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti köklü bir devlet olarak eğitim alanında önemli yatırımlar yapmışlardır. Dönemin önemli şahsiyetlerinden biri olan Nizamülmülk eğitim ve öğretimin de gelişmesinde önemli katkılar sunmuştur.Nizamiye Medreseleri, Büyük Selçuklu Devleti döneminde kurulan ve adını dönemin en önemli şahsiyetlerinden biri olan  Nizamülmülk’ten alan okullardır. Eğitim ve öğretimde fırsat ve imkan eşitliğinin oluşmasında etkili olmuştur. Bilim, sanat, spor, siyaset, tıp alanında eğitim ve öğretim hizmetleri verilmiştir. İslam ilimleri kapsamında da mufassal öğretim programları uygulanmıştır. Önemli devlet adamları yetiştirilmiştir.

3. Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyet’in yayılmasını sağlayan sultan kimdir?
Cevap: Gazneli Devleti, Alp Tigin tarafından 963 yılında kurulmuştur. Horasan ve Afganistan civarında hüküm süren bir devlet olarak İslam Devleti şeklinde hakimiyet oluşturmuştur. Gazneli Devleti’nin en parlak dönemi Gazneli Mahmut zamanında yaşanmıştır. Gazneli Mahmut, Gazneli Devleti’nin etki alanını genişletmiştir.Gazneli Mahmut Hindistan’a on yedi sefer düzenleyerek o coğrafyanın İslam ile müşerref olmasında etkili olmuştur. Gazneli Mahmut döneminde yaşanan gelişmeler siyasi, sosyal, dini ve kültürel olarak meydana gelmiştir. Askeri güç elde edilerek birçok coğrafya üzerine sefer yapılmıştır. Hindistan üzerine yapılan seferler de bölgede İslam’ın yayılmasını ve yaşanmasını hızlandırmıştır. Hindistan coğrafyası dini açıdan karışık bir coğrafyadır.

4. İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara hangi isim verilmiştir?
Cevap: Oğuz boylarının İslamiyet’i kabul etmesi 11. yüzyıla kadar varmaktadır. 11. yüzyılda İslami gelişmelerin bilim ve teknik alanında da yaşandığı bilinmektedir. Oğuz Türkleri de İslam’ı kabul ederek sosyal ve kültürel hayatlarında kesin değişiklikler yapmışlardır. Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi hiç zor olmamıştır. Çünkü Türkler başa bağlı ve adil bir millet olarak tarihe geçmiştir.İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara Türkmen adı verilmiştir. Müslüman Türk anlamına gelen bu kelime günümüzde Türk ırkının bir kolu olarak kullanılmaktadır. Türkmen kelimesinin gerçek anlamı Müslüman Türk anlamındadır. Oğuzlar Türk olduktan sonra İslami müesseselere destek olmuşlar ve yeni müesseseler kurmuşlardır. Bilimin, tekniğin ve ilmin gelişmesinde yatırım yapmışlardır.

5. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir?
Cevap: Büyük Selçuklu Devleti, Asya topraklarında kurulan en önemli Türk-İslam devletlerinden biri olarak hüküm sürmüştür. 11. yüzyılda Anadolu üzerine bir takım seferleri olmuştur. Büyük Selçuklu Devleti, Anadolu ve İran coğrafyasında bazı parçalara ayrılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti güçlü bir devlet olarak birçok savaş yapmıştır.Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında gerçekleşen en önemli savaşlardan ilki 1048 yılında yaşanmıştır. Pasinler Savaşı olarak tarihe geçen olay, Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans’ın ilk karşılaşması olmuştur. Savaş Erzurum yakınlarında gerçekleşen büyük çaplı bir savaş olarak tarihe geçmiştir. Pasinler Savaşı tarihin dönüm noktalarından biri olmuştur. Dandanakan Savaşı’nın ardından en önemli savaşlardan biridir.

6. Ahmet Yesevi’nin meşhur eserinin adı nedir?
Cevap: Divan-ı Hikmet

7. Anadolu’nun kapıları hangi savaşla Türklere açılmıştır?
Cevap: Malazgirt Meydan Muharebesi

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 

1. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında meydana gelen Malazgirt Savaşı’nın;
I. Haçlı Seferleri’ne neden olması,
II. Bizans’ın Anadolu’daki üstünlüğünü sona erdirmesi,
III. Türk kültürünü Avrupa’ya yayması durumlarından hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
Cevap: B

2. Kutadgu Bilig’de devlet teşkilatının özellikleri şu şekilde dile getirilmiştir: “Memleket tutmak için çok asker ve ordu lazımdır, askeri beslemek için de çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu malı elde etmek için halkın zengin olması gerektir, halkın zengin olması için de doğru kanunlar konulmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse dördü de kalır, dördü birden ihmal edilirse beylik çözülmeye yüz tutar.” Buna göre Kutagu Bilig’de devletin güçlü olması için aşağıdakilerden hangisinin önemi üzerinde durulmamıştır?
A) Ordu
B) Hazine
C) Hukuk
D) Din
E) Ekonomi
Cevap: C

3. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’ten önce inandıkları Gök Tanrı inancıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?
A) Tanrı birdir eşi ve ortağı yoktur.
B) Tanrı, görülmez ve şekillendirilmez.
C) Put ve putlaştırma hâli yoktur.
D) İbadet için büyük mabetler yapılır.
E) Tanrı adına kurbanlar kesilir.
Cevap: D

4. Türklerin İslam’a hizmetleri yalnız siyasi, askerî ve idari sahalarda olmamış, İslam medeniyetinin gelişmesine de önemli katkılar sağlamıştır. Buna göre;
I. Haçlı Seferleri ile mücadele etmeleri,
II. Eğitim-öğretimi bir programa bağlamaları,
III. Anadolu’yu imar etmeleri durumlarından hangileri örnek olarak gösterilebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
Cevap: E

5. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A) Katvan Savaşı’nın kaybedilmesi
B) Oğuzların isyan etmesi
C) Atabey ve meliklerin bağımsızlık mücadeleleri
D) Bâtınilerin yıkıcı faaliyetleri
E) Bizans’ın baskısı
Cevap: B

6. İlk Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar ………… denilen kendi ad ve lakaplarının yazılı olduğu, süslemeli özel giysiler giyerdi. Resmî belgelerde tevki ya da tuğra denilen mühür kullanan hükümdarların değerli taşlardan yapılmış taht ve taçları vardı. Saray önünde beş namaz vaktinde, savaşlarda ve törenlerde ………… denilen müzik çalınırdı. Metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Tıraz Nevbet
B) Çetr Mehter
C) Tıraz Mehter
D) Tuğ Nevbet
E) Tuğra Nevbet
Cevap: A

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

1. UNESCO’nun 38. Genel Kurulu’nda Türkiye’nin teklifiyle “2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı” olarak ilan edilmişti. Bu teklifin Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan tarafından desteklenmesinin gerekçeleri neler olabilir?
Cevap: Hoca Ahmet Yesevi’nin yaşadığı ve etkili olduğu coğrafya buraları olduğu için.

2. UNESCO’nun değer verdiği cinsiyet eşitliğinin size göre ifade ettiği anlamlar nelerdir?
Cevap: Kadın erkek eşittir. Bütün insanlar aynı haklara sahiptir. Hiç bir kadın ya da erkek diğerlerinden üstün yaratılmamıştır.

3. Sizce mutasavvıf ne demektir?
Cevap: Tasavvuf inançlarını benimseyip kendini Tanrı’ya ve Tanrısal hikmete vermiş, tasavvufla uğraşan, gizemciliği yaymaya çalışan kimse.

4. Hoca Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet adlı eseri hangi konuları kapsamaktadır?
Cevap: Hoca Ahmet Yesevi, 12. yüzyılda Anadolu coğrafyasında yaşayan en önemli zatlardan biri olarak yaptığı İslami çalışmalarla tarihe geçmiştir. Türk asıllı olarak Anadolu’ya yerleşen ve din hizmetlerinin yerine getirilmesinde sabırla mücadele eden bir hocadır.Hoca Ahmet Yesevi, eserler meydana getirmiştir. Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi’nin en önemli eserlerden biridir. Divan-ı Hikmet adılı eserde, din ve tasavvuf hakkında bilgiler yer almaktadır. Şiir, deneme ve makale şeklinde yer alan çalışmaların kitaplaştırılmasıyla birlikte Divan-ı Hikmet isimli eser ortaya çıkmıştır. Dini ve tasavvufi hizmetlerin yayılmasında ve yaşanmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ahmet Yesevi de tarihe geçmiştir.

5. Hoca Ahmet Yesevi’nin evrensel bir değer olmasının Türk-İslam tarihi açısından önemi nedir?
Cevap: Hoca Ahmet Yesevi, 12. yüzyılda yaşayan ve Anadolu coğrafyasında din hizmetlerinin yerine getirilmesinde sabreden önemli ve tarihi şahsiyetlerden biridir. Türk asıllı olarak Anadolu coğraafyasında yazdığı eserler ve kurduğu ders halkalarıyla önemli dini çalışmalar yapmıştır.Hoca Ahmet Yesevi’nin evrensel bir değer olmasının Türk – İslam tarihi açısından önemi oldukça büyüktür. Çünkü kendisinden sonra tarikatın kurulması ve eğitim ve öğretim hizmetlerinin günümüze kadar devam etmesi mümkün olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi İslam din büyüklerinden biri olarak en önemli mutasavvıflarından biridir. Anadolu coğrafyasında onun gibi birçok hoca yaşamıştır.

6. Hoca Ahmet Yesevi’nin, dönemin din ve kültür dili olan Arapça ve Farsça yerine, anadili Türkçeyi kullanmasının nedenleri neler olabilir?
Cevap: Hoca Ahmet Yesevi, 12. yüzyılda yaşayan ve Anadolu coğrafyasında ikamet eden en önemli İslam alimlerinden biri olarak mutasavvıf bir zattır. Anadolu coğrafyasında İslami hizmetlerin yerleşik hale gelmesinde ve dinin yaşanmasında önemli hizmetler sağlamıştır. Yazdığı eserler ve kurduğu ders halkaları sayesinde irşat çalışmaları yapmıştır.Hoca Ahmet Yesevi Türk asıllı bir alimdir. Eserlerini Arapça ve Farsça yerine Türkçe yazmıştır. Türkleri muhatap kabul ederek ve literatürde Türkçe’nin etkisini arttırmak için çalışmalarını anadilinde meydana getirmiştir. Yaşadığı yüzyıllarda Türkler üzerinde zulümler olduğu için dil ve din olarak insanların hayata bağlanmasını sağlamıştır.

7. Divan-ı Hikmet dervişler vasıtasıyla en uzak Türk topluluklarına kadar ulaştırılmıştır. Sizce dervişlerin nasıl bir yaşam tarzı vardır?
Cevap: Derviş olan kişiler eğer arzu ettikleri manevi makamlara/Cenab-ı Allah’a ulaşmak¸ Cenâb-ı Hakk’ın rızasına kavuşmak istiyorlarsa bazı sıkıntılara katlanmalıdır. Çileler çekmelidirler. Hatta bunların yastığı sert taş¸ yedikleri de elenmemiş arpa unundan ekmek ve aş olabilir. Aç ve açıkta kalabilirler. Hayatta yalın ayak¸ baş açık bile kalsalar şikayet etmemelidirler. Cenab-ı Allah’tan ne gelirse şükretmelidirler.

8. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na gönderilmek üzere, önümüzdeki yıllarda hangi değerli insanın, hangi yılda anılmasını belirttiğiniz bir başvuru mektubunu gerekçelerinizle birlikte yazınız.
Cevap:UNESCO Türkiye Milli Komisyonu’na,
Kadıköy/Istanbul
Ben Süleyman Ramiz. Fatih ilkokulu 8. sınıf öğrencisiyim. Hayatımı Istanbul’da sürdürmekteyim. Geçtiğimiz günlerde UNESCO tarafından 2016 yılının Hoca Ahmet Yesevi yılı olarak belirlendiğini işittim. Tarihimizde bu şerefe layık olan bir çok kişi olduğu kanısındayım. Bu sebeple gelecek 2020 yılının Mimar Sinan yılı olması açısından tavsiyede bulunmak açısından bu mektubu yazmaktayım. Mimar Sinan, Dünya tarihinde büyük bir yeri bulunan bir çok mimari esere imza atmış ve bir çok çalışması bulunmaktadır. Ayasofya gibi bir çok eserin günümüze ulaşması onun zamanında yaptığı güçlendirmeler sayesinde olmaktadır. Bu sebeple Mimar Sinan ismi bu değerlere dikkat çekmek ve tarihi yapıların restorasyonlarının teşviki açısından büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda 2020 yılının UNESCO Mimar Sinan yılı olması açısından resmi olarak öneride bulunup, saygılarımla arz ederim.
Süleyman Ramiz…


MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF TARİH DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)
Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ (5.Ünite)

HORASAN'DAN ANADOLU'YA KUTLU YOLCULUK

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 199. 202. Sayfa Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 199 Cevabı

Anadolu’ya yapılan birinci dalga göçlerin nedenleri nelerdir?
Cevap: Orta Asya’yı yurt edinen Türkler, sürekli olarak Çinliler ve Moğollar ile mücadele halinde olmuştur. Moğolların istilaları artınca Türkler göç etmek zorunda kalmışlardır. Bir kısım Türkler İran Körfezi üzerinden Anadolu’ya gelmiştir. Anadolu üzerine yapılan birinci dalga göçlerin arkasında siyasi ve sosyal nedenler bulunmaktadır.Anadolu’ya yapılan birinci dalga göçlerin nedenlerinden en önemlisi Moğol istilaları ve diğer devletlerin Türklere yaptığı baskı ve zulümlerdir. Ayrıca Selçuklu Devleti göçü teşvik eden bir politika takip ederek Anadolu’nun yurt edinilmesinde siyasi bir inisiyatif kullanmıştır. Türklerin göç etmek zorunda kalması Anadolu’nun Türk yurdu olmasında etkili olmuştur. Göçler 12. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

Okuma parçasındaki Batınîlerin örgütlenmesini göz önüne getirdiğinizde, günümüzde hangi örgüt veya örgütlerin yapılanması aklınıza gelmektedir? Bu husustaki görüşlerinizi sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cevap: Fetö terör yapılanması gelmektedir. Üyelerini kandırarak uyutarak devlete hainlik yapmışlardır.


MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF TARİH DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)
Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ (5.Ünite)

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 191. 192. 195. 196. 197 Sayfa Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Dandanakan Zaferi’nin Selçuklu tarihindeki önemi nedir?
Cevap:  Orta Asya’da yaşayan Türkler Moğol istilalarından kurtulmak için öncelikle İran üzerinden Anadolu’ya doğru hareket etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Anadolu’da sığınma çareleri arayan Türklerin Anadolu’nun kapılarının anahtarlarını almaları gerekmiştir. Bu da bir savaşla gerçekleşmiştir.1040 yılında gerçekleşen savaşta Selçuklular zafer kazanmıştır. Bu nedenle tarihi dönüm noktalarından biri yaşanarak Anadolu’nun anahtarları Selçuklular eline geçmiştir. Böylece Selçukluların eli güçlenmiştir. Siyasi birlikleri ve askeri güçleri de artmıştır. Selçuklular devamında elli ve yüz senelik aralıklarla önemli zaferler kazanarak Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmeyi başarmışlardır. Yüzlerce yıldır Anadolu coğrafyası Türk yurdu olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kurulan son devletlerdir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Tuğrul Bey’in anlaşma şartı olarak Emeviler Dönemi’nde yaptırılan caminin mihrabına kendisine ait olan ok ve yay işaretlerinin işlenmesi maddesini koydurmasının sebepleri neler olabilir?
Cevap: Tuğrul Bey, Bizans ile yapılan savaşta bozguna düşen Şehzade Hasan ve Selçuklu askerleri için büyük bir üzüntü duymuştur. Bu haber üzerine Ibrahim Yinal ve Kutalmış’ı Anadolu’nun fethi ile görevlendirmiş ve Büyük Selçuklu ordusunu sefere göndermiştir. Bizans’ın Gürcistan ve Van valileri Büyük Selçuklu ordusunun karşısına çıkacak cesareti gösterememiş, imparatordan yardım istemişlerdir. Selçuklular, Bizans kuvvetlerini 1048’de Pasinler Ovası’nda mağlup etmiş ve Bizans’ı barış antlaşması istemek zorunda bırakmışlardır.Tuğrul Bey anlaşma şartlarında Emeviler Dönemi’nde inşa edilen bir cami ve medresenin tamir edilmesi, hutbesinin Abbasi halifesi ve Büyük Selçuklu sultanı adına okutulmasını, caminin mihrabına ise kendisine ait olan ok ve yay işaretlerinin konulmasını istemiştir. Bizans, bu şartları kabul etse de kendilerinden vergi istendiği için anlaşma olmamıştır. Sultan Tuğrul, Bizans üzerinde baskı oluşturmak ve kendisinin mutlak galibiyetini ve galibiyete olan inancını Bizans halkı tarafından da görülmesi adına bu hamleyi yapmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 195 Cevabı

Allahu Teâlâ her çağda halk arasından birini seçerek onu hükümdarlara yaraşır birtakım özelliklerle donatır. Dünya işleri ve cihan ahâlisinin kamu düzeninden onu sorumlu kılarak fitne ve kargaşa kapısını onun eliyle kapatır. Adaleti sayesinde hoşça zaman geçirip kendilerini güvende hissetmeleri ve idaresine duacı olmaları için insanların gönlünde ve gözünde ona dair derin bir saygı uyandırır (Nizamülmülk, 2009, s.10).

Siyasetname’den verilen bu örnekle Türk devlet geleneğindeki hâkimiyet anlayışı arasındaki ilişkiyi açıklayınız?
Cevap: İlk Türk devletlerindeki hakimiyet anlayışı genel olarak hükümdarın tüm güç ve yetkisini Tanrı’dan aldığı, sözünün Tanrı buyruğu olduğu ve ona inanmanın tapmanın aslında inancın bir gereği olduğu anlayışı hakimdir.
Selçuklu Devleti’nde saray teşkilatında çalışan diğer görevliler kimlerdir? Bir afiş hazırlayarak sınıf panosuna asınız.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 196 Cevabı

İlk Türk devletleri ile Türk İslam devletlerindeki askerî sistemi karşılaştırınız. Slayt hazırlayarak sınıfta sunumunu yapınız.
Cevap: İlk Türk devletlerinin askeri yapısı ile Türk İslam devletlerinin askeri, siyasi ve sosyal açıdan benzerlik ve farklılıkları bulunmaktadır. İlk Türk devletlerinin askeri düzeninde onlu sistemler bulunmaktaydı. Onlu sistem askeri düzenin oluşmasında ve kontrol altında tutulması etkili olmuştur.Hassa ve ikta askerleri, gönüllü ve ücretli askerlik yapan kişilerden oluşan ordular İslam ordularında genelde gönüllü askerlik yapan kişilerle benzerlik taşımaktadır. Daimi orduların bulunması da iki sistem arasındaki en önemli benzerlikler arasında bulunmaktadır. Askeri nizamın benzerlikler göstermesi, Türklerin İslam’ın kabul edilmesinden itibaren askeri güç olarak fetihlerde etkili bir hale gelmesine de bağlıdır.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 197 Cevabı

Siyasetname’ye göre hükümdarlarda aranan özellikler nelerdir?
Cevap: Nizamülmülk uzun yıllar Sultan Alp Arslan ve Sultan Melikşah için valilik hizmetinde bulunmuştur. Siyasi hatıraları ve nasihatleri olarak da Siyasetname isimli bir kitap ele almıştır. Sultanların elinde bulundurması gereken temel özellikler ve tahakküm araçları olarak Siyasetname’de birçok bilgiden bahsedilmektedir.Siyasetname’ye göre hükümdarlarda bulunması gereken özellikler, bilgili, ahlaklı, düzenli, disiplinli olmalarıdır. Adil, merhametli, vicdanlı ve insaflı olmalarıdır. Lider ruhlu olmaları, kriz anlarını yönetebilmeleri ve acil müdahale edilecek yerlerde kararsız kalmamaları şeklindedir. Hükümdarların devlet yönetebilmeleri için adil ve merhametli olmaları, planlı hareket edebilmeleri gerekmektedir. Siyasetname isimli eserde de bu bilgiler verilmektedir.


MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF TARİH DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ
YGS, LYS, TEOG, Öğretmen, eğitim, atamalar, ösym, meb, ders kitapları, çalışma kitapları, TEOG ile ilgili haber ve içerik sitesi.
9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)
Güncellenen öğretim programlarına uygun olarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 9. Sınıf MEB yayınlarının etkinlik cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. 2017-2018 Lise ders ve çalışma kitaplarının cevaplarını sitemizde bulabileceksiniz. Bu yıl da ödevlerinizde size yardımcı olacağız. Sitemizde yayınlanan ders ve çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

9.Sınıf Tarih MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları (Yeni Müfredat 2018-2019)

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ VE ANADOLU'YA YERLEŞMESİ (5.Ünite)

İSLAMİYETİN TÜRK DEVLET YAPISI

9.Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı 184. 186. 187. 188. Sayfa Cevapları 

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

“Türk millî kültürünün yanında İslam dininin büyük önemi ve etkisi ile Türkler mütecanis, birlikçi bir millet hâline gelmiştir. Tarih boyunca Türkler kendi içlerindeki mücadele ve çatışmaları ortadan kaldırdıkça, birlik ve beraberliklerini sağladıkça güçleri de çok artmıştır, ülkeleri yükselmiştir.” Hikmet Tanyu

Türk birliğinin sağlanmasında İslamiyet’in ne gibi katkıları olmuştur?
Cevap: Türk birliğinin sağlanmasında siyasi, dini, sosyal ve kültürel olarak birçok etki bulunmaktadır. Türklerin İslam’ı kabul etmesinden sonra adil bir düzen oluşturmak adına yapığı çalışmalar da devletleşme temayülüne dönüşmüştür. Türk birliğinin sağlanmasında İslamiyet’in kabul edilmesinin katkıları bulunmaktadır.İslam’da birlik ve beraberlik, sosyal düzen, ekonomik düzen, başa bağlılık, insan hakları, akraba ilişkileri, anne ve baba hakkı gibi konuların Türklerin bir ve beraber olarak bir arada yaşamalarına ve örf ve adetlerine bağlı kalmalarına neden olmuştur. Tarımla uğraşmaya geçerek yerleşik hayatı da öğrenmişler ve toprağa bağlı faaliyetler yapmışlardır. Türkler birçok devlet kurmuş ve medeniyetler meydana getirmişlerdir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

“Adalete dayanan töre ve kanun bu göğün direğidir; töre bozulursa gök yerinde durmaz.” Yusuf Has Hacip
Yukardaki söze göre adalete dayanmak ne demektir?
Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra devlet yapısında ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir?
Cevap: İlk Türk-İslam devletlerinden olan Gazneliler Abbasiler’den aldıkları yönetim teşkilatını geliştirerek Büyük Selçuklu ve diğer devletlere aktarmışlardır. İslamiyet ile Türklerde devlet yapılarında belirli değişiklikler olmuştur. Devlet başkanları farklı hitaplar almaya, halifelik gözetilmeye, yasalar ve yargı kurumları ise dini açıdan yapılandırılmaya başlanmıştır. Bu sayede İslam dinini yaşamlarında kabul etmiş olan Türk toplumları devlet yapılarını da dinlerine uygun olacak şekilde şekillendirmişlerdir.

Türk-İslam tarihi içerisinde Kutadgu Bilig’in önemi nedir?
Cevap: Kutadgu Bilig, mutluluk veren bilgi anlamına gelmekte olan Türk-İslam edebiyatının günümüze ulaşmış ilk eseri olarak bilinmektedir. Yusuf Has Hacip tarafından 1070 yılında Doğu Karahanlı Devleti hükümdarı Buğra Han’a Türkçe olarak sunulmuştur. Eserde ideal Türk devlet anlayışının nasıl olması gerektiği, insanın sosyal ve devlet yaşamındaki sorumlulukları ve Dünya ve ahirette mutluluk için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu açıdan bir siyasetname olarak sınıflandırılmıştır. Kutadgu Bilig, Türk-İslam devletleri olarak sınıflandırılmış devletlerin Türk kültürünü ve İslam kültürünün nasıl bir arada yürütülebileceği hakkında bilgi veren yegane kaynaklardan bir tanesidir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Tarih Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

“Türk ilinin coğrafyasına, Türk etnografyasına, Türk iktisadi ve sosyal hayatına, eski Türklerin akidelerine ait paha biçilmez kıymette malumat bırakmıştır.” Zeki Velidi Togan
Divânü Lûgati’t-Türk adlı eserin konusu nedir?
Cevap: Türk tarihinde ortaya konan dil, tarih, edebiyat, sanat, bilim, siyaset alanında önemli kitap eserleri bulunmaktadır. Bu eserler tarihimiz açısında oldukça önemlidir. Bilginin taşınması ve nesillere aktarılması bakımından eğitici ve öğretici kitaplar olarak eğitim sisteminin temellerini oluşturmuşlardır.
Divanü Lugati’t-Türk isimli kitap atasözlerinin, deyimlerin ve kelimelerin anlamlarının bulunduğu bir kitap olarak tarihteki en önemli divan lugatlarından biri olarak günümüzde de tanıtımı ve öneminin anlatılmasının devam ettiği bir eser olarak yerini almıştır. Kitapların tarihi eser olarak temel kaynak ve hareket noktası kabul edilmesi ilme ne kadar önem verildiğinin de göstergesidir. Bu bakımdan mezkur kitap bir şaheserdir.

İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında Ahmet Yesevi’nin nasıl bir rolü olabilir?
Cevap: İslamiyet’i kabul etmeye başlayan Türkler kendi toplumlarının dini olarak eğitim ve öğretimi için de sosyal ve dini çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Uzun yıllar sonra Türklerin hayatında yerleşik bir hale gelerek müesseseleşen bazı değerler sayesinde İslam’ın bir hayat dini olduğu anlaşılmıştır.
İslamiyet’in Türkler arasında yayılmasında önemli tarihi şahsiyetler öne çıkmıştır. Bunlardan biri de 12. yüzyılda yaşayan Hoca Ahmet Yesevi olarak bilinen Divanı Hikmet’in müellifidir. Tasavvuf ilminin gelişmesinde de etkili olmuştur. İslam’ın anlatılmasında ve yaşanmasında, ayrıca gönüllere işlemesinde öneli tebliğ ve irşat faaliyetleri yaparak Anadolu coğrafyasının Müslüman kalmasında da etkili olmuştur.MEB Yayınları 5.Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları9.SINIF TARİH DERSİ MEB YAYINLARI DERS KİTABI DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON YORUMLAR

Comments